Hãy đăng ký thành viên để trao đổi, giao lưu số học.

LUYỆN THI ANH A

Thảo luận trong 'Tin trong nước' bắt đầu bởi thanhmai9557, 3/10/15.

Lượt xem: 1,164

 1. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  đỀ SỐ 1
  Trình độ A - Bài 1
  1. Who are all ________ people?
  (A) this
  (B) those
  (C) them
  (D) that
  2. I don't know ________ people.
  (A) many
  (B) much
  (C) a lot
  (D) few
  3. We live near ________ the river.
  (A) of
  (B) from
  (C) by
  (D) -
  4. He says that he must have ________.
  (A) the all from it
  (B) all it
  (C) the all of it
  (D) it all
  5. John is a good worker: he works very ________.
  (A) hardly
  (B) hard
  (C) good
  (D) many
  6. Let's ________ a party!
  (A) do
  (B) have
  (C) set
  (D) make
  7. The radio's much too loud: please turn it ________.
  (A) out
  (B) low
  (C) up
  (D) down
  8. - Would you like some sugar?
  - Yes, please, just ________.
  (A) a little
  (B) little
  (C) a few
  (D) few
  9. They say he has ________ money.
  (A) a lot of
  (B) plenty
  (C) lots
  (D) many
  10. How much time do you ________ your homework?
  (A) make at
  (B) bring to
  (C) give for
  (D) spend on
  11. My father is ________ man.
  (A) an old
  (B) a old
  (C) not young
  (D) not an young
  12. Millions of cigarettes ________ every year.
  (A) is smoke
  (B) are smoking
  (C) are smoked
  (D) are smoke
  13. Gold, as well as silver ________ in price, he said.
  (A) have fallen
  (B) has fallen
  (C) fall
  (D) are falling
  14. They quarelled ________ the choice of a house.
  (A) on
  (B) over
  (C) for
  (D) to
  15. Fred was a really silly boy when we were in high-school. I still remember ________ very stupid questions.
  (A) his asking
  (B) him to ask
  (C) asking him
  (D) his being asked
  16. ________ I like the Rolling Stones.
  (A) No need to say
  (B) Don't need to say
  (C) Needless saying
  (D) Needless to say
  17. - Are you sorry that you didn't take pictures?
  - Yes, I regret ________ any.
  (A) not to take
  (B) that I not take
  (C) not taking
  (D) to not taken
  18. If he had not given me advice, I ________ again.
  (A) would fail
  (B) would be failed
  (C) wouldn't fail
  (D) would have failed
  19. What ________ ! The rain has not stopped all day.
  (A) a weather
  (B) the weather
  (C) weather
  (D) an weather
  20. - Which of the two boys is a boy scout?
  - ________ of them is.
  (A) All
  (B) None
  (C) Neither
  (D) Both
  ĐÁP ÁN
  BADDBBDAADACBBADCDCC
   
 2. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐẢO NGỮ

  (Inversions)
  ĐẢO NGỮ

  (Inversions)

  Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện hiện tượng "Đảo ngữ"

  Đảo ngữ được thể hiện ở các dạng sau:

  Not until + phrase/clause...

  Ex.: Not until 10 p.m. yesterday did he come home.
  HIX
  Not until I left home did I realize what he had meant.

  Neither, nor và được dùng để diễn tả người hay sự vật này tương tự như người, vật hay sự vật khác (kia):

  Ex: a/ Tom is ill today.

  So is Tom..

  b/ I can’t understand Spainish.

  Nor can I.

  Seldom, rarely và never được nhấn mạnh với nhấn mạnh với mục đích so sánh:

  Ex.: Seldom had I seen such a terrible thing

  Only, not only, not until được nhấn mạnh và đặt ở đầu câu

  Ex.: Only learning hard can you pass the exam.

  Hardly…. When, scarcely……when và no sooner…… than được dùng để diễn tả một hành động xảy ran ngay sau một hành động khác.

  Ex.: Hardly had I arrived when I heard a terrible explosion.

  No sooner had I left than it started to rain.

  Các cụm giới từ chỉ nơi chốn được nhấn mạnh.

  Ex.: Near the old pagoda is a red flower tree.
  Notes: Khi không muốn nhấn mạnh, chúng ta có thể dặt các cụm trạng từ, giới từ được nói đến ở 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trên theo trật tự thông thường.
  Tóm lại: câu "PHẢI KHÔNG"/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

  Với Câu hỏi "phải không" ta phải nhớ các luật sau đây:

  1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi "phải không? - hỏi đuôi".

  Ví dụ:

  You love me, don't you?

  You don't love me, do you?

  2/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể phủ định , câu hỏi sẽ là khẳng định.

  Ví dụ:

  John doesn't learn English, does he?

  3/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể khẳng định câu hỏi sẽ là phủ định.

  Ví dụ:

  John learns English, doesn't he?

  4/ Nếu chủ từ của động từ ở phần thứ nhất (chính) là danh từ, ta phải dùng đại từ danh tự thay nó ở câu hỏi.

  Ví dụ:

  John learns English, doesn't he?

  Hoa met her last night, didn't she?

  Câu cảm thán:

  What + danh từ

  Ví dụ:

  What a clever boy he is!

  How + tính từ

  Ví dụ:

  How clever the boy is!

  How + trạng từ + …..

  Ví dụ:

  How quickly he ran!

  Trạng từ như: here, there, in, out, away…..

  Câu cầu khiến:

  Câu mệnh lệnh. Để ra lệnh hay ép buộc ai đó làm gì!

  Ví dụ:

  Go out !

  Get away!

  Do it now !

  Câu yêu cầu. Để yêu cầu ai đó làm gì.

  Ví dụ:

  You must go now.

  Hurry up
  âu điều kiện ở dạng đảo.

  - Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type 2 và Type 3 thường được dùng ở dạng đảo.

  Ví dụ: Were I the president, I would build more hospitals.

  Had I taken his advice, I would be rich now.


  If not = Unless.

  - Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện - lúc đó Unless = If not.

  Ví dụ: Unless we start at once, we will be late.

  If we don't start at once we will be late.

  Unless you study hard, you won't pass the exams.

  If you don't study hard, you won't pass the exams. .
  Cách dùng các thỜI/thì

  (Tenses in English)

  1. Thời hiện tại thường:

  v Thời hiện tại được dùng để diễn tả:

  Việc hiện có, hiện xảy ra

  Ví dụ: I understand this matter now.

  This book belongs to her.

  Sự hiển nhiên lúc nào cũng thật/chân lý

  Ví dụ: The sun rises in the east and sets in the west.

  The earth goes around the sun.

  Một tập quán hay đặc tính

  Ví dụ: I go to bed early and get up early everyday.

  Mr. Smith drinks strong tea after meals.

  Chỉ việc tương lai khi trong câu có trạng từ chỉ rõ/ nên thời gian tương lai

  Ví dụ: They go to London next month.

  I come to see her next week.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + V + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V: động từ

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  - "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  - "Do" (Các ngôi trừ Ngôi thứ 3 số ít)

  - "Does" (Ngôi thứ 3 số ít)

  Phủ định


  S + do not/don't + V + (O)

  S + does not/doen't + V + (O)

  Nghi vấn


  Do/does + S + V + (O)?

  Don't/doesn't + S + V + (O)?

  Do/does S + not + V + (O)?

  Ví dụ tổng quát:

  1/

  Khẳng định


  I learn English at school.


  Phủ định


  I do not learn English at school.

  I don't learn English at school.


  do not = don't

  Nghi vấn


  Do you learn English at school?

  Don't you learn English at school?


  2/

  Khẳng định


  She learns French at school.


  Phủ định


  She does not learn French at school.

  She doesn't learn French at school.


  does not = doesn't

  Nghi vấn


  Does she learn French at school?

  Doesn't she learn French at school?


  Chú ý: Trong thời hiện tại thường, các ngôi (thứ nhất số ít/nhiều, thứ 3 số nhiều) được chia như ví dụ tổng quát 1/ trên đây, riêng ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it - Tom, John, Hoa ...), ta cần lưu ý các quy tắc sau:

  1. Phải thêm "s" vào sau động từ ở câu khẳng định. ( V+s)

  Ví dụ: He likes reading books.

  She likes pop music.

  - Câu phủ định (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây )

  - Câu nghi vấn? (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây)

  2. Ngoài việc "s" vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:

  2.1. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ sau đây thì phải thêm "ES".

  S, X, Z, CH, SH, O (do, go) + ES

  Ví dụ: miss


  misses

  mix


  mixes

  buzz


  buzzes

  watch


  watches

  wash


  washes

  do


  does

  go


  goes

  Ví dụ: He often kisses his wife before going to work.

  Tom brushes his teeth everyday.

  2.2. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng "Y" thì phải xét hai (2) trường hợp sau đây.

  v Nếu trước Y là nguyên âm (vowel) thì sẽ chia như quy tắc 2.1 trên đây. Y ---- Y + S

  We play


  She/he plays

  Ví dụ: She plays the piano very well.

  v Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau:

  (Y ---- IES)

  We carry


  She/he carries

  They worry


  She/he worries

  Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.

  v Các trạng từ dùng trong thời HTT:

  - Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;

  - Everyday, every week/month/year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.

  - Once/twice / three times... a week/month/year ...;

  - Every two weeks, every three months (a quarter)

  - Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often

  v Cách phát âm: Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi "S" được đọc như sau:

  Cách đọc


  Các động từ có kết thúc với đuôi

  /s/


  F, K, P, T

  /iz/


  S, X, Z, CH, SH, CE, GE + ES

  /z/


  Không thuộc hai loại trên

  2. Thời quá khứ thường:

  Dùng để diễn tả:

  a. Một việc đã xảy ra và đã xong hẳn, trong câu có trạng từ chỉ rõ thời gian quá khứ, như: yesterday, last week, last year, vv…

  Ví dụ: The students came to see me yesterday.

  I came home at 9 o’clock last night.

  b. Một thói quen hay một khả năng trong quá khứ.

  Ví dụ: She sang very well, when she was young.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + V-ed + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V: động từ

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + did not/didn't + V + (O)

  Nghi vấn


  Did + S + V + (O)?

  Didn't + S + V + (O)?

  Did + S + not + V + (O)?

  N.B. Toàn bộ các ngôi (Chủ ngữ) được chia như nhau/giống nhau (Không phân biệt ngôi, thứ)

  Ví dụ tổng quát:

  1/

  Khẳng định


  I learnt English at school.


  Phủ định


  I did not learn English at school.

  I didn't learn English at school.


  did not = didn't

  Nghi vấn


  Did you learn English at school?

  Didn't you learn English at school?


  2/

  Khẳng định


  He learnt English at school.


  Phủ định


  He did not learn English at school.

  He didn't learn English at school.


  did not = didn't

  Nghi vấn


  Did he learn English at school?

  Didn't he learn English at school?


  v Các trạng từ dùng trong thời QKT:

  - Yeasterday, last week/month/year, ago (two days ago, three months ago, long long ago...)

  - In the past, in those days, ....

  v Cách dùng " Used to" trong thời QKT:

  Used to: được dùng trong thời QKT (nghĩa là: "đã từng") để chỉ hành động/thói quen trong quá khứ, và đã chấm dứt trong quá khứ.

  Khẳng định


  He used to play the guitar when he was a student.


  Phủ định


  He did not use to play the guitar when he was a student.

  He didn't use to play the guitar when he was a student.


  did not = didn't

  Nghi vấn


  Did he use to play the guitar when he was a student?

  Didn’t he use to play the guitar when he was a student?


  v Cách hình thành động từ quá khứ:

  § Những động từ lập thành thời quá khứ và quá khứ phân từ bằng cách thêm ED hoặc D vào sau động từ gốc (gọi là Động từ có Quy tắc)

  Ví dụ: I work - worked

  I live - lived

  I visit - visited

  Chú ý: Nếu tận cùng bằng “Y” và có một phụ âm đi trước “Y” thi phải đổi “Y” thành “I” rồi mới thêm “ED” (Y -- IED)

  Ví dụ: I study - studied

  Nhưng khi trước Y là nguyên âm thì: Y+ed

  Ví dụ: He plays - played

  Nếu một động từ (Verb) có một hay nhiều âm tiết/vần mà khi đọc nhấn mạnh vào cuối, và tân cùng bằng một phụ âm và đi trước phụ âm đó có một nguyên âm (Công thức 1-1-1), thì hãy gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ED

  Ví dụ: Fit – Fitted

  Stop - stopped

  Drop – Dropped

  Nhưng: Visit – Visited

  (Vì visit khi đọc, nhấn mạnh vào vần thứ nhất)

  Prefer – Preferred

  (Vì prefer khi đọc, nhấn mạnh vào vần thứ hai)

  § Ngoài ra ngữ pháp tiếng Anh còn quy định một loại động từ "bất qui tắc", người học phải học thuộc lòng ba (3) thể động từ: Gốc, Quá khứ (PI) và Quá khứ phân từ (PII). Có thể tra ở Bảng động từ bất qui tắc sau:

  IRREGULAR VEBS

  (Bảng Động từ bất quy tắc)

  3. Thời tương lai thường: Dùng để diễn tả

  a. Sự xảy ra, hay tồn tại trong tương lai

  Ví dụ: They will go to Ho Chi Kinh city next Monday.

  We will organize a meeting on Friday morning.

  b. Một tập quán/ dự định trong tương lai

  Ví dụ: We will meet three times a month.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + will +V + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  will = sẽ

  V: động từ

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + will not/won't + V + (O)

  Nghi vấn


  Will + S + V + (O)?

  Won't + S + V + (O)?

  Will + S + not + V + (O)?

  Ví dụ tổng quát:

  1/

  Khẳng định


  I will phone you when I come home.


  Phủ định


  I will not tell him this problem.

  I won't tell him this problem.


  will not = won't

  Nghi vấn


  Will you see Tom tomorrow?

  Won't you meet that girl again?

  Will you not see such films again?


  v Các trạng từ dùng trong thời TLT:

  - Tomorrow, next week/month/year, ... next Monday, Tuesday, ...., Sunday,

  - Next June, July, ....., next December, next weekend ....

  - In two days/weeks/months, in the years to come, in coming years

  Chú ý: Từ "sẽ" ngoài việc dùng cấu trúc trên đây, chúng ta cần nhớ đến Công thức sau

  [S + be + going to do (V) + O]

  (To be going to do smt )

  Dùng cấu trúc này, khi chúng ta muốn nói hành động nào đó đã được dự định, lên kế hoạch thực hiện. Vì vậy có lúc người ta gọi đó là "Thời tương lai gần"

  Ví dụ: I am going to visit Ho Chi Minh city next Monday.

  Lan is going to take the final exams this summer.

  Lúc đó cấu trúc trên sẽ tương tự như:

  [S + be + V-ing (+ O)]

  (To be doing smt )

  và nghĩa cũng tương tự "sẽ" có dự định, lên kế hoạch thực hiện.

  Ví dụ: I am doing my homework tonight.

  Lan is going out with her boyfriend to the cinema tonight.

  Ü Hạn chế sử dụng: going to go/ going to come mà dùng going to

  Ví dụ: I am going to the cinema tonight.

  4. Thời hiện tại hoàn thành:

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + have/has + P2 + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  P2= V+ed: động từ

  (Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + have/has not + P2 + (O)

  Nghi vấn


  Have/has + S + P2 + (O)?

  (Have dùng cho các ngôi trừ các Ngôi thứ 3 số ít; Has dùng cho các ngôi thứ 3 số ít)

  Ví dụ tổng quát:

  1/

  Khẳng định


  I have learnt English for ten years now.


  Phủ định


  I have not met that film star yet.

  I haven't met that film star yet.


  have not = haven't

  Nghi vấn


  Have you met that film star yet?

  Haven't you met that film star yet?

  Have you not met that film star yet?


  2/

  Khẳng định


  She has learnt English for eight years now.


  Phủ định


  She has not met that film star yet.

  She hasn't met that film star yet.


  has not = hasn't

  Nghi vấn


  Has she met that film star yet?

  Hasn't she met that film star yet?

  Has she not met that film star yet?


  v Các trạng từ dùng trong thời HTHT:

  - Since :Since + thời điểm (since 1990, since last week/month/year; since I last saw him...)

  - For :For + khoảng thời gian (for two days, for the past/last two months, for the last two years ...).

  - Already, just, yet, recently, lately, ever, never...

  - This is the first/second/third ..... time.

  Dùng để diễn tả

  a. Một hành động vừa thực hiện xong so với hiện tại

  Ví dụ: She has just gone to the market.

  I have just signed on that contract.

  b. Kết quả hiện tại của một hành động quá khứ.

  Ví dụ: UK has lost the possession of Hong Kong.

  c. Một kinh nhgiệm nào đó.

  Ví dụ: I have been in Bangkok several times.

  d. Một việc đã xảy ra, nhưng còn tiếp tục.

  Ví dụ: I have taught English for more than 10 years.

  e. Việc sẽ hoàn thành ở tương lai; trước mệnh đề đó thường có: when, if, when, before, after, as soon as, etc.

  Ví dụ: He will return the book as soon as he has done with it.

  5. Thời quá khứ hoàn thành: Dùng để chỉ một việc hoàn thành trước một thời gian nhất định ở quá khứ, hoặc trước khi một việc quá khứ khác bắt đầu.

  Ví dụ: Our children had all gone to sleep before I came home last night.

  When I came, she had left the house.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + had + P2 + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  P2= V+ed: động từ

  (Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + had not + P2 + (O)

  Nghi vấn


  Had + S + P2 + (O)?

  Hadn't + S + P2 + (O)?

  (Had dùng cho tất cả các ngôi, số)

  Ví dụ tổng quát:

  1/

  Khẳng định


  I had learnt English for four years before I went to Hanoi.


  Phủ định


  He was very nervous because he hadn't flown before.

  He was very nervous because he had never flown before.


  had not = hadn't

  Nghi vấn


  -Had he left when you arrived?

  Yes, he had.

  -Hadn't he left when you arrived?

  Yes, he had.


  v Các trạng từ dùng trong thời QKHT:

  - Before, after, never, ever,

  - For + khoảng thời gian + before/after

  - When S + V-ed, S +had +P2

  6. Thời tương lai hoàn thành: Dùng để chỉ một việc sẽ hoàn thành trước một thời gian nhất định ở tương lai, hoặc trước khi một việc khác bắt đầu.

  Ví dụ: I will have lived in this city for 10 years by the end of this year.

  She will have arrived in Paris, before you start.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + will have + P2 + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  P2= V+ed: động từ

  (Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + will not have + P2 + (O)

  S + won't have + P2 + (O)

  Nghi vấn


  Will S +have + P2 + (O)?

  Won't S + have + P2 + (O)?

  7. Thời hiện tại tiếp diễn: Dùng để

  a. Chỉ một việc đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.

  Ví dụ: I am reading an English book now.

  b. Chỉ việc xảy ra trong tương lai (khi có trạng từ chỉ tương lai).

  Ví dụ: I am going to call on Mr. John tomorrow.

  I am meeting her at the cinema tonight.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + be + V-ing + (O)

  -----------

  S + be (To be) + V-ing:

  I am dancing.

  We/they/you are dancing.

  He/she/it is dancing.


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  be: is, are, am (tuỳ các ngôi - thứ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + be + not V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Be + S + V-ing + (O)?

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying

  8. Thì quá khứ tiếp diễn: Dùng chỉ một việc đang diễn tiếp trong quá khứ

  Ví dụ: They were singing in this room at 10.p.m yesterday.

  While I was walking on the street, I met my girl friend.

  When I came, they were singing.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + be + V-ing + (O)

  -----------

  S + be (To be) + V-ing:

  I am dancing.

  We/they/you are dancing.

  He/she/it is dancing.


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  be: was, were (tuỳ các ngôi - thứ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + be + not V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Be + S + V-ing + (O)?

  -------------------

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying

  9. Thời tương lai tiếp diễn: chỉ một việc sẽ xảy ra trong một thời gian nhất định ở tương lai, hoặc khi một việc khác xảy ra

  Ví dụ: I shall be working hard tomorrow morning.

  By the time next week, we will be learning English.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + will be + V-ing + (O)

  N.B:

  I will be dancing.

  We/they/you will be dancing.

  He/she/it will be dancing.


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + will not be + V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Will + S + be + V-ing + (O)?

  ---------------------------

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying

  10. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Dùng nhấn mạnh rằng một việc đã xảy ra, nhưng còn tiếp tục, không gián đoạn -kéo dài đến hiện tại.

  Ví dụ: I have been waiting for you for nearly three hours.

  I have been writing this essay for half an hour.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + have/has been +

  V-ing + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + have/has not + been +

  V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Have/has + S +been + V-ing + (O)?

  (Have dùng cho các ngôi trừ các Ngôi thứ 3 số ít; Has dùng cho các ngôi thứ 3 số ít)

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying

  11. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Dùng để chỉ một việc đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác, và trong khi hành động quá khứ thứ 2 xảy ra, thì hành động quá khứ thứ nhất vẫn tiếp tục.

  Ví dụ: When I was woken up, it had ben raining very hard.

  When I came, they had been singing for more than two hours.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + had been + V-ing

  + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + had not + been +

  V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Had + S +been + V-ing

  + (O)?

  (Had dùng cho tất cả các ngôi, số)

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying

  12. Thời tương lai hoàn thành tiếp diễn: Dùng để chỉ một việc sẽ hoàn thành trước thời gian trong tương lai, nhưng vẫn còn tiếp tục

  Ví dụ: By next summer we will have been studying for five years in this school.

  I will have been living in this city for 12 years in 2008.

  v Công thức:

  Khẳng định


  S + will have been +

  V-ing + (O)


  S: chủ ngữ (chủ từ)

  V-ing: động từ + đuôi ing

  O: tân ngữ

  Chú ý:

  "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ (Xem phần "Câu" trong Website này)

  Phủ định


  S + will not have been +

  V-ing + (O)

  S + won't have been +

  V-ing + (O)

  Nghi vấn


  Will S +have been + V-ing + (O)?

  Won't S + have been + V-ing + (O)?

  Ü V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:

  work - working

  drink - drinking

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:

  cut - cutting

  run - running

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING

  tie - tying

  die - dying

  lie - lying
  THỜI THÌ
   
 3. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  MỆNH ĐỀ
  MỆNH ĐỀ

  I/ Định nghĩa:

  Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ dã chia là động từ hoà hợp với chủ từ của nó về ngôi và số . This is the man Mary saw yesterday.

  Trong câu trên chúng ta thấy có 2 mệnh đề:

  (1) This is the man (động từ chia là is )

  (2) Mary saw yesterday (động từ đã chia là saw)

  Mệnh đề thường được xem là thành phần cúa câu. Nói cách khác, một câu có thể gồm nhiều mệnh đề. Trong thực hành, chúng ta căn cứ vào động từ ddax chia để nhận ra mệnh đề. Chúng ta có thể nói rằng có bao nhiêu động từ đã chiathì có bấy nhiêu mệnh đề.

  II/ Mệnh đề chính và mệnh đề phụ

  1. Mệnh đề phụ là mệnh đề về mặt ngữ nghĩa không thể đứng mọt mình, ví dụ which I want, when I saw it, …….

  Về mặt cấu trúc, mệnh đề phụ

  a. Các đại từ lien hệ: who, whom, which, whose, that, …..

  Tha girl who works at the café is John’s sister.

  b. Các phó từ liên hệ why, when, where.

  I remember the house where I was born.

  c. Các liên từ phụ thuộc: when, while, as, as soon as, because, though, although, till, until, if, unless, wherever, whenever….

  When we lived in town we often went to the theatre.

  2. Mệnh đề chính là mệnh đề không thuộc vào bất kỳ loại nào trong các loại kể trên. Mệnh đề chính thường có thể đứng một mình, nhưng điều này không luôn luôn đúng.

  He smiled when he saw his wife.

  3. Các loại mệnh đề

  a. Mệnh đề tính ngữ

  b. Mệnh đề trạng ngữ

  c. Mệnh đề danh từ

  4. Mệnh đề tính ngữ: có chức năng của một tính từ, nghĩa là được dung để phẩm định cho danh từ đứng trước nó. Các mệnh đề này bắt đầu bằng các đại từ liên hệ như: who, whom, that, whose….. hoặc các phó từ liên hệ như why, where, when.

  This is the bicycle that I would like to buy.

  a. Các đại từ liên hệ trong mệnh đề tính ngữ

  Những từ đứng đầu các mệnh đề tính ngữ (who,, whom, which…) được gọi là các đại từ liên hệ vì chúngđược thay cho danh từ đứng trước và chỉ về một đối tượng với danh từ.

  - who: dung thay cho danh từ đi trước, làm chủu từ

  The man who saw the accident yesterday is my neighbour.

  -Whom: dung thay cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ

  The man whom I saw yesterday is John.

  -Which: được dùng thay cho danh từ chỉ đồ vật. con vật, sự vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

  The horse which I recently bought is an Arab.

  -Whose : được dung để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ ngườ

  i hoặc vật đứng trước.

  A child whose parents are dead is called an orphan.

  - Of which: dung để chỉ sở hữu cho danh từ vhỉ vật đứngtrước, không dung cho người:

  This is the dictionary the cover of which has come off.

  -That : có thẻ dung để thay thế who, whom, which. Đạc biệt trong các trường hợp sau đây, that thường được dung hơn:

  + khi đi sau các hình thức so sánh cực cấp

  + Khi đi sau: all, same, any, the first, the last, và đôi khi sau It is/ It was

  + Khi đi sau các đại từ bất định: no one, nobody, nothing, something, somebody, someone, anybody,…..

  + Khi danh từ đi trước bao gồm cả người lẫn vật

  - Such as là đại từ liên hệ, khavs với such as trong “ Big cities such as London, Tokyo, New York…”

  b. Các đại từ liên hệ với các giới từ: Trong những câu có chứa mệnh đề tính ngữ, thường có hai vị trí

  - Có thể đi trước các đại từ liên hệ: who, whom, which, nhưng không được đi trước that.

  - Các giớitừ, nếu có, phải đi sau động từ nếu đại từ liên hệ là that hoặc nếu who, whom, which được bỏ đi:

  This is the boy that I told you of.

  c. Các phó từ liên hệ trong mệnh đề tính ngữ

  - where = in/ at which

  - when = at/ on which

  - why

  d. Mệnh đề tính nhữ giới hạn và không giói hạn

  - Tính chất giới hạn của tính từ

  The Thames, which flows through London, is a beautiful river.

  - Mệnh đề tính ngữ không giới hạn

  The sun, which at midday was hot, made the traveler thirsty

  - Mệnh đề tính ngữ giới hạn

  That is the house that I would like to buy.

  5. Mệnh đề trạng ngữ: làm chức năng của một trạng từ hay phó từ, mệnh đề trạng ngữ có các loại sau đây:

  a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

  - So that

  She dresses like that so that everyone will notice her

  - In order that

  Some people eat so that they may live. Others seem to live in order that they may eat.

  - For fear that

  I am telling you this for fear that you should make a mistake.

  - In case

  We had better take an umbrella in case it should rain.

  b. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

  - Because

  He sold the car because it was too small

  - As

  As he was tired he sat down.

  - Since

  Since we have no money we can’t buy it.

  - Seeing that

  Seeing that you won’t help me, I must do the job myself.

  c. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

  - Where

  I will go where you tell me.

  - Wherever

  Sit wherever you like.

  d. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  - When

  When it rains, I usually go to school by bus.

  - While

  I learned a lot of Japanese while I was in Tokyo.

  - Before

  She learned English before she came to England .

  - After

  He came after night had fallen.

  - Since

  I have not been well since I returned home.

  - As

  I saw her as she was leaving home.

  - Till/until

  I’ll stay here till/until you get back.

  - As soon as

  As soon as John heard the news he wrote to me.

  - Just as

  Just as he entered the room I heard a terrible explosion

  - Whenever

  I’ll discuss it with you whenever you like.

  e. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức

  - As

  The fought as heroes do.

  - As if/ as though

  + Diễn tả việc người nói tin có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

  It looks as if it’s going to rain.

  + Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở hiện tại.

  He looked at me as if I were mad

  + Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở quá khứ

  You look as if you hard seen a ghost.

  f. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

  - So + tính /tính từ + that

  The coffee is so hot that I can not drink it

  - Such (a) + danh từ + that

  It was such a hot day that I took off my Jacket.

  g. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

  - Though/ although ( mặc dù)

  Though he looks ill, he is really very strong.

  - No matter: c ó ý nghiã tương tự như: (al)though, được theo sau bởi how, what, where, who.

  No matter how = however

  No matter who = whoever

  No matter where = wherever

  No matter what = whatever

  - As

  Rich as he is, he never gives anybody anything.

  h. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh

  This exercise is not so easy as you think.

  i. Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện

  If it rains we shall stay at home.

  6. Mệnh đề danh từ : Mệnh đề danh từ chức năng của một danh từ

  - Tân ngữ của động từ

  - Chủ từ của động từ

  - Tân ngữ cho giới từ

  - Bổ ngữ cho câu

  - Đồng cách cho danh từ

  7. Mối quan hệ giữa các mệnh đề

  Các mệnh đề được phân loại tuỳ theo chức năng ( công việc của chúng làm trong câu, thườnglà mối quan hệ của chúng đối với mệnh đề chính). Vì thế cùng một mệnh đề có nhiều chức năng khác nhau tuỳ theo câu:

  Please tell me where you went.

  I am going to the house where you went.
  LIÊN TỪ
  LIÊN TỪ

  (Conjunctions)

  1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.

  2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính:

  a. Đẳng lập (song song):

  Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...):

  Ví dụ:

  He and I are students.

  She is beautiful and kind.

  They are learning to read and write.

  b. Liên từ phụ thuộc:

  Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu.

  3. Những liên từ Đẳng lập (song song):

  Những liên từ Đẳng lập gồm:

  AND

  Ví dụ: She is a good and loyal wife.

  I have many books and notebooks.

  BOTH ... AND

  Ví dụ: She is both good and loyal.

  They learn both English and French.

  AS WELL AS

  Ví dụ: He has experience as well as knownledge.

  NO LESS THAN

  Ví dụ: You no less than he are very rich.

  NOT ONLY ... BUT (ALSO)

  Ví dụ: He learns not only English but but (also) Chinese.

  I like playing not only tennis but (also) football.

  OR

  Ví dụ: Hurry up, or you will be late.

  EITHER...OR

  Ví dụ: He isn't either good or kind.

  I don't have either books or notebooks.

  NEITHER ... NOR

  Ví dụ: He drinks neither wine nor beer.

  She has neither husband nor children.

  BUT

  Ví dụ: He is intelligent but very lazy.

  She is ugly but hard-working.

  THEN

  Ví dụ: You have eaten nothing; then you must be very hungry.

  The plant looks very faded; then it hasn't been watered for long.

  CONSEQUENTLY

  Ví dụ: You didn't work hard for this term; consequently, he failed the exam.

  HOWEVER

  Ví dụ: He is a very lazy student; however, he can pass all the exams easily.

  It was raining very hard; however, we went out without umbrellar.

  NEVERTHELESS

  Ví dụ: She studies very hard; nevertheless, she always gets bad marks.

  STILL, YET

  Ví dụ: I speak to you peaceably; still/yet you will not listen.

  She says she does not love me, yet, I still love her.

  OR, ELSE, OTHERWISE

  Ví dụ: We have to work hard, or/else/otherwise we will fail the exam.

  ONLY

  Ví dụ: Go where you like; only do not stay here.

  THEREFORE

  Ví dụ: He violated the traffic signs, therefore he was punished.

  4. Những liên từ phụ thuộc (chính phụ):

  Những liên từ phụ thuộc:

  FOR

  Ví dụ: He will surely succeed, for (because) he works hard.

  WHEREAS

  Ví dụ: He learns hard whereas his friends don't.

  Wise men love truth whereas fools avoid it.

  WHILE

  Ví dụ: Don't sing while you work.

  Don't talk while you eat.

  BESIDES, MOREOVER

  Ví dụ: We have to study hard at school; besides, we must pay attention

  to physical exercise.

  He stole two watches; moreover, he broke the window.

  SO

  Ví dụ: He is a good teacher; so, he is very popular with students.

  It rained very hard; so, we didn't go out that night.

  HENCE

  Ví dụ: I had not money about me; hence I did not buy the book.

  He came late; hence, he missed the first part of the lesson.

  - Liên từ nối mệnh đề (như trạng ngữ):

  a. Thời gian (Time):

  AFTER

  Ví dụ: A man shoud take a little rest, after he has worked hard.

  The ship was checked carefully after she had been built.

  AS

  Ví dụ: He came her, as the clock struck six.

  They left as the bell rang..

  AS SOON AS

  Ví dụ: I will phone you as soon as I come home.

  They will get married as soon as they finish university.

  BEFORE

  Ví dụ: Don't count your chickens before they are hatchd.

  He talks as if he were very wise.

  .

  Ví dụ: He has been very weak, since he was taken sick.

  AS LONG AS

  Ví dụ: No one can harm us, as long as we remain friends.

  I will lend you some money as long as you promise to pay me back.

  UNTIL

  Ví dụ: People do not know the value of health until they lose it.

  WHEN

  Ví dụ: When you visit this country, you should bring thick winter clothes.

  WHILE

  Ví dụ: Make hay while the sun shines.

  Step while you dance.

  b. Nơi chốn (Places):

  WHERE

  Ví dụ: The bed room is the best place where I do my homework.

  WHEREVER

  Ví dụ: His mother follows him wherever he goes.

  I will go wherever to find a suitable job for me.

  c. Thể cách (Manner):

  AS

  Ví dụ: Do as I told you to do.

  AS IF

  Ví dụ: He talks as if he knew everything about her.

  He dances as if he were a professional dancer.

  d. So sánh (Comparisons):

  AS

  Ví dụ: He is as tall as his brither.

  This bag is as expensive as that one.

  THAN

  Ví dụ: She is more beautiful than her sister.

  She looks fatter than his friend.

  e. Lí do (Reasons):

  AS

  Ví dụ: As it rained very hard, we stopped they games.

  BECAUSE

  Ví dụ: We could not pass the test because we didn't learn hard.

  I didn't meet her because she had left earlier.

  SINCE

  Ví dụ: I must go since she has telephoned three times.

  f. Mục đích (Purposes):

  THAT

  Ví dụ: I work hard that I may succeed in life.

  SO THAT

  Ví dụ: We went very early so that we could catch the last bus.

  IN ORDER THAT

  Ví dụ: We learn French in order to study in France .

  g. Điều kiện (Conditions) :

  IF

  Ví dụ: I will phone him if I have his phone number.

  UNLESS (IF NOT)

  Ví dụ: You will be late unless you set off now.

  Unless you work hard, you will not pass the eams.

  PROVIDED THAT

  Ví dụ: I will pardon him provided that he acknowledge his fault.

  You can enter the room provided that you have the ticket..

  IN CASE

  Ví dụ: You should take an umbrella in case it rains.

  Please take a map with you in case (that) you may get lost.

  h. Sự tương phản, trái ngược:

  ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH

  Ví dụ: Though/even though /although it rained hard, I went out with her.

  AS

  Ví dụ: Rich as he is, his isn't ever happy.

  EVEN IF

  Ví dụ: Even if my watch is right, we will be too late.

  NOT WITH STANDING THAT
  Ví dụ: He is poor not with standing that he works very hard.
  A, AN
  2. Mạo từ bất định (Indefinite articles) - a, an - Dùng trước danh từ đếm được (số ít) - khi danh từ đó chưa được xác định (bất định). "an" dung cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (nhưng phụ thuộc vào cách phát âm).

  Ví dụ: a book, a table

  an apple, an orange

  - Đặc biệt một số từ "h" được đọc như nguyên âm.

  Ví dụ: an hour, an honest man

  3. Mạo từ xác định (Definite article)

  3.1 Cách đọc: "the" được đọc là [di] khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là (dơ) khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (trừ các nguyên âm):

  The egg the chair

  The umbrellae the book

  The được đọc là [dơ] khi đứng trước danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/ và /w^n/ như:

  The United Stated

  The Europeans

  The one-eyed man is the King of the blind.

  The university

  The được đọc là [di] khi đứng trước danh từ có h không đọc:

  The [di] hour (giờ)

  The [di] honestman

  The được đọc là [di: ] khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt đầu ngay cả bằng phụ âm:

  Ví dụ: I have forgotten the [di:], er, er the [di:], er, check.

  (tôi đã bỏ quên cái, à, à..., cái ngân phiếu rồi)

  3.2 Một số nguyên tắc chung:

  a/ The được dùng trước danh từ chỉ người , vật đã được xác định :

  Mạo từ xác định "the" được dùng trước danh từ để diễn tả một ( hoặc nhiều) người , vật, sự vật nào đó đã được xác định rồi, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới. Khi nói ' Mother is in the garden' (Mẹ đang ở trong vườn), cả người nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang được đề cập tới là vườn nào, ở đâu. Chúng ta xem những ví dụ khác:

  The Vietnamese often drink tea.

  ( Người Việt Nam thường uống trà nói chung)

  We like the teas of Thai Nguyen.

  ( Chúng tôi thích các loại trà của Thái Nguyên)

  (dùng the vì đang nói đến trà của Thái Nguyên)

  I often have dinner early.

  (bưã tối nói chung)

  The dinner We had at that retaurant was awful.

  (Bữa ăn tối chúng tôi đã ăn ở nhà hàng đó thật tồi tệ)

  Butter is made from cream.

  (Bơ được làm từ kem) - bơ nói chung

  He likes the butter of France .

  ( Anh ta thích bơ của Pháp) - butter được xác định bởi từ France (N ư ớc ph áp

  Pass me a pencil, please.

  (Làm ơn chuyển cho tôi 1 cây bút chì) - cây nào cũng được.

  b/ The dùng trước danh từ chỉ nghĩa chỉ chủng loại: The có thể dùng theo nghĩa biểu chủng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài:

  I hate the television.

  ( Tôi ghét chiếc tivi)

  The whale is a mammal, not a fish.

  (cá voi là động vật có vú, không phải là cá nói chung)

  Ở đây, the television, the whale không chỉ một cái điện thoại hoặc một con cá voi cụ thể nào mà chỉ chung cho tất cả máy điện thoại , tất cả cá voi trên trái đát này.

  3.3 Những trường hợp đặc biệt:

  a/ Các từ ngữ thông dụng sau đây không dùng the :

  Go to church: đi lễ ở Nhà thờ

  go to the church: đến nhà thờ (ví dụ: để gặp Linh mục)

  Go to market: đi chợ

  go to the market: đi đến chợ (ví dụ: để khảo sát giá cả thị trường)

  Go to school : đi học

  go to the school : đến trường (ví dụ: để gặp Ngài hiệu trưởng)

  Go to bed : đi ngủ

  go the bed : bước đến giường (ví dụ: để lấy quyển sách)

  Go to prison : ở tù

  go to the prison : đến nhà tù (ví dụ: để thăm tội phạm)

  Sau đây là một số ví dụ tham khảo:

  We go to church on Sundays

  (chúng tôi đi xem lễ vào chủ nhật)

  We go to the church to see her

  (chúng tôi đến nhà thờ để gặp cô ta)

  We often go to school early.

  (chúng tôi thường đi học sớm)

  My father often goes to the school to speak to our teachers.

  (Bố tôi thường đến trường để nói chuyện với các thầy cô giáo của chúng tôi)

  Jack went to bed early.

  (Jack đã đi ngủ sớm)

  Jack went to the bed to get the book.

  (Jack đi đến giường lấy cuốn sách)

  Trong khi, các từ dưới đây luôn đi với "the" :

  cathedral (Nhà thờ lớn) office (văn phòng)

  cinema (rạp chiếu bóng) theatre ( rạp hát)

  Chú ý: Tên của lục địa, quốc gia, tiểu bang, tỉnh , thành phố, đường phố, mũi đất, hòn đảo, bán đảo , quần đảo , vịnh , hồ, ngọn núi không dùng mạo từ "the":

  b/ Các trường hợp dùgn mạo từ the

  1/ use of the definite article: The + noun( noun is defined)

  Ví dụ:

  I want a boy and a cook the boy must be able to speak

  A dog and a cat were traveling together, the cat looked black while the dog

  2/ A unique thing exists (Một người, vật duy nhất tồn tại)

  Ví dụ:

  The earth goes around the sun.

  The sun rises in the East.

  3/ Khi một vật dùng tượng trưng cho cả loài

  Ví dụ:

  The horse is a noble animal

  The dog is a faithful animal

  4/ So sánh cực cấp

  Ví dụ:

  She is the most beautiful girl in this class

  Paris is the biggest city in France

  5/ Trước 1 tính từ được dung làm danh từ để chỉ 1 lớp người và thường có nghĩa số nhiều

  Ví dụ:

  The one-eyed man is the King of the blind.

  The poor depend upon the rich.

  6/ Dùng trong thành ngữ: BY THE (theo từng)

  Ví dụ:

  Beer is sold by the bottle.

  Eggs are sold by the dozen.

  7/ Trước danh từ riêng (proper noun) số nhiều để chỉ vợ chồng hay cả họ ( cả gia đình)

  Ví dụ:

  The Smiths always go fishing in the country on Sundays.

  Do you know the Browns?

  8/ Trước tên: rặng nú, song, quần đảo, vịnh, biển, đại dương , tên sách và báo chí, và tên các chiếc tàu.

  Ví dụ:

  The Thai Binh river; the Philippines , the Times ...

  9/ Trước danh từ về dân tộc tôn phái để chỉ toàn thể

  Ví dụ:

  The Chinese, the Americans and the French were at war with the Germans

  The Catholics and the protestants believe in Christ

  The Swiss; Dutch; the Abrabs

  10/ Both, all, both, half, double + The + Noun

  Notes:

  All men must die (everyone)

  All the men in this town are very lazy

  11/ Use "the" for Musical Instruments

  The guitar (I could play the guitar when I was 6.),

  The piano, The violin

  12/ Khi sau danh từ đó có of

  The history of England is interesting.

  trong khi các môn học không có "the"
  I learn English; He learns history at school.
   
 4. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  FOR, SINCE
  esson 107 - For - Since

  Click the answer button to see the answer.

  She's lived here ___ 1975.
  a. for
  b. since

  He's been in London ___ five days.
  a. for
  b. since
  They haven't been used ___ many years.
  a. for
  b. since
  She's been working ___ nine this morning.
  a. for
  b. since
  I haven't eaten ___ hours.
  a. for
  b. since
  It has been raining ___ ages.
  a. for
  b. since
  India has been independant ___ 1947.
  a. for
  b. since
  They have been married ___ October.
  a. for
  b. since
  How many years is it ___ you graduated from junior high school?
  a. for
  b. since
  We have been waiting ___ twenty minutes.
  a. for
  b. since
  ĐÁP ÁN
  BAABAABBBBA
   
 5. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐÈ SỐ 2
  1. My cousin ________ bank manager.
  (A) is a
  (B) makes
  (C) is
  (D) he is
  2. Claude is ________.
  (A) Frenchman
  (B) a French
  (C) a Frenchman
  (D) French man
  3. She smokes ________.
  (A) very heavily
  (B) much
  (C) very heavy
  (D) lot
  4. She's talking to you. Please listen to ________.
  (A) she
  (B) hers
  (C) her
  (D) him
  5. This isn't Bob's car. ________ is a sports car.
  (A) He
  (B) His
  (C) He's
  (D) My
  6. Jack and Tom ________ go to school yesterday.
  (A) doesn't
  (B) don't
  (C) didn't
  (D) aren't
  7. Jack always ________ to his office by car.
  (A) is going
  (B) goes
  (C) go
  (D) has gone
  8. ________ tall are you?
  (A) which
  (B) what
  (C) when
  (D) how
  9. I speak French ________ Jenny.
  (A) more well that
  (B) better than
  (C) more good than
  (D) better as
  10. Mirana remembered to phone the doctor. = ________
  (A) She remembered phoning the doctor.
  (B) Mirana forgot to remember to phone.
  (C) She didn't forget to phone the doctor.
  (D) She remembered that she phoned her.
  11. These are my ________ three children.
  (A) brother Tim's
  (B) Tim's brother
  (C) brother Tim
  (D) brother is Tim
  12. - What would you like for your birthday? - ________ will do.
  (A) Anything
  (B) None
  (C) Something
  (D) Somebody
  13. - What 's your proposal? - I propose that the meeting ________ .
  (A) is postponing
  (B) be postponed
  (C) to be postponed
  (D) postpones
  14. "Here's the money I promised," he said. "I always ________ my promises."
  (A) agree
  (B) follow
  (C) make
  (D) keep
  15. The boy suffered ________ a very bad headache.
  (A) of
  (B) from
  (C) by
  (D) at
  16. Always ________ honest in whatever you do.
  (A) to be
  (B) be
  (C) are
  (D) is
  17. Did you ________ your pocketbook?
  (A) lose
  (B) loosen
  (C) loose
  (D) miss
  18. I preferred that she ________ here.
  (A) stayed
  (B) has stayed
  (C) staying
  (D) stay
  19. If you had locked the gate properly, the robbers ________ into the house.
  (A) would not break
  (B) should not break
  (C) should not have break
  (D) would not have broken
  20. - Your friend speaks English very well, doesn't she? - Yes, she ________ English since she was a little girl.
  (A) has been speaking
  (B) spoken
  (C) used to speak
  (D) has to speak
  ĐÁP ÁN
  ACACBCBDBCAABDBBADDA
   
 6. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐÈ SỐ 3
  Trình độ A - Bài 3

  Trình độ A - Bài 3
  1. It is ________ question.
  (A) not hard
  (B) a easy
  (C) an easy
  (D) not an hard
  2. - ________? - Ten past three.
  (A) What's the time
  (B) What's the hour
  (C) What our are they
  (D) How the time
  3. The oranges are ________.
  (A) each one ten pence
  (B) ten pence the piece
  (C) each ten pence
  (D) ten pence each
  4. I'm no good ________ French.
  (A) at
  (B) on
  (C) for
  (D) by
  5. The old man tripped and fell ________ the stairs.
  (A) from
  (B) off
  (C) down
  (D) under
  6. ________ you fond of jazz?
  (A) is
  (B) am
  (C) have
  (D) are
  7. Why ________ a car?
  (A) don't you got?
  (B) haven't you got?
  (C) haven't you get
  (D) haven't got you
  8. Is that John's wife? No. John ________ married.
  (A) he isn't
  (B) doesn't get
  (C) isn't
  (D) isn't be
  9. ________ the bus to work.
  (A) Always Roberts catches
  (B) Roberts always catches
  (C) Roberts catches always
  (D) Roberts does always catches
  10. I asked him ________.
  (A) to not go away
  (B) to go not away
  (C) not to go away
  (D) go not away.
  11. What ________ your friend? Was she at the party?
  (A) time
  (B) about
  (C) did
  (D) was
  12. I always go shopping ________ Monday morning.
  (A) on
  (B) by
  (C) next
  (D) at
  13. Of course she would come to the meeting if you ________ her.
  (A) asked
  (B) have asked
  (C) will ask
  (D) have been asked
  14. I wouldn't believe what she says. She sounds very convincing but she's just a fast ________.
  (A) talker
  (B) eyes
  (C) one
  (D) ride
  15. I've never heard such a load of cock and ________ in my life.
  (A) pack
  (B) bull
  (C) fishy
  (D) business
  16. The ________ built onto the back of the house provided valuable extra space.
  (A) extension
  (B) expansion
  (C) development
  (D) growth
  17. The bank is on ________ side of the street.
  (A) another
  (B) other
  (C) the other
  (D) the rest
  18. Before it was sold, the broken machine was cleaned and ________.
  (A) looked for
  (B) put right
  (C) kept up
  (D) given back
  19. We are not used to ________ in a cold climate.
  (A) lived
  (B) live
  (C) living
  (D) lives
  20. I live ________ 42 Satorn Road.
  (A) in
  (B) on
  (C) at
  (D) zero
  ĐÁP ÁN
  CADACDBCBCBAAABACBCC
   
 7. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐÈ SỐ 4
  Trình độ A - Bài 4

  Trình độ A - Bài 4
  1. He's very short: ________ sisters are taller.
  (A) both of them
  (B) his both
  (C) both his
  (D) the two both his
  2. When ________ dinner.
  (A) have you
  (B) do you have
  (C) you have
  (D) you are having
  3. Kate is the best ________ the three.
  (A) in
  (B) from
  (C) than
  (D) of
  4. - Are you ready? - ________.
  (A) Already not
  (B) Quite not
  (C) Yet not
  (D) Not quite
  5. Leave your dirty shoes ________ the door.
  (A) out from
  (B) out
  (C) outside
  (D) out of
  6. He ________ swim very well.
  (A) not can
  (B) cannot
  (C) doesn't can
  (D) don't can
  7. Peter works in London. ________.
  (A) He goes there by train
  (B) He there goes by train.
  (C) He goes by train there.
  (D) There goes he by train.
  8. Yeuk Yee had her house painted white yesterday. = ________
  (A) She had to paint her house white yesterday.
  (B) Her house was not blue last week.
  (C) They painted her house white for her yesterday.
  (D) She painted her house yesterday.
  9. The hotel is ________.
  (A) sell
  (B) for sale
  (C) for sell
  (D) sale
  10. - Can we begin the test? - We can't unless the teacher ________ so.
  (A) will say
  (B) is saying
  (C) shall say
  (D) says
  11. "You are late" he said. "I think the bus ________ already."
  (A) went
  (B) was going
  (C) has gone
  (D) goes
  12. We wondered who was going to pay for the ________ window.
  (A) broken
  (B) breaking
  (C) broke
  (D) break
  13. The pond near your house is full ________ white lilies.
  (A) with
  (B) of
  (C) to
  (D) zero
  14. His landlady doesn't ________ of his having parties.
  (A) appreciate
  (B) support
  (C) approve
  (D) agree
  15. I drink ________ coffee than you.
  (A) little
  (B) few
  (C) less
  (D) fewer
  16. I bought her a new pencil sharpener ________.
  (A) it is very expensive
  (B) which was very expensive
  (C) hose colour was black
  (D) it will be vey expensive
  17. The news ________ as soon as possible.
  (A) release
  (B) will release
  (C) will have been released
  (D) will be released
  18. This book is ________.
  (A) belonged to Som
  (B) belong to Som
  (C) Som's
  (D) of Som
  19. Suda told ________ the whole story.
  (A) to me
  (B) me
  (C) I
  (D) my
  20. It's a small shop, and you may have some difficulty ________ it.
  (A) to find
  (B) of finding
  (C) in finding
  (D) to be finding
  ĐÁP ÁN
  CBDDCBACBDCABCCBDCBC
   
 8. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐÈ SỐ 5
  1. Dick and Joan greeted ________.
  (A) himself
  (B) herself
  (C) themselves
  (D) each other
  2. Come tomorrow and ________ your books with you.
  (A) take
  (B) bring
  (C) fetch
  (D) hold
  3. It's very dark here: please switch the light ________.
  (A) off
  (B) up
  (C) on
  (D) in
  4. Is the day sunny? No, ________ is dark.
  (A) they
  (B) its
  (C) it's
  (D) it
  5. Betty is my friend. She is a friend of ________.
  (A) me
  (B) my
  (C) mine
  (D) I
  6. When do you go ________ bed?
  (A) to
  (B) to the
  (C) in
  (D) in the
  7. He is ________ a jacket.
  (A) wearing
  (B) carrying
  (C) having
  (D) holding
  8. Smith went abroad last year. ________ abroad before.
  (A) He had never been
  (B) He had been never
  (C) He never went
  (D) He went never
  9. Would you mind ________ the door?
  (A) open
  (B) to open
  (C) opening
  (D) to opening
  10. ________ your glasses on the table?
  (A) Is
  (B) Are
  (C) These
  (D) This
  11. - A: ________ you? - B: Yes, please get my luggage from the car.
  (A) Do I help
  (B) Have I help
  (C) Can I help
  (D) Am I helping
  12. ________ form of transport is as popular as the private car.
  (A) No other
  (B) No others
  (C) None other
  (D) Nothing other
  13. Yesterday we did nothing but ________.
  (A) talking
  (B) talked
  (C) talk
  (D) had talked
  14. We haven't heard ________ the result was.
  (A) what
  (B) which
  (C) that
  (D) when
  15. This is the second time that you have been here, ________?
  (A) is it
  (B) haven't you
  (C) don't you
  (D) isn't it
  16. They gave ________ looking for her when it grew dark.
  (A) up
  (B) in
  (C) off
  (D) out
  17. This year the farmers were just able to gather in the ________ before the fine weather came to an end.
  (A) collection
  (B) seed
  (C) plant
  (D) harvest
  18. There are many ________ on television where a team of people have to answer questions.
  (A) queries
  (B) riddles
  (C) quizzes
  (D) inquiries
  19. ________ you angry with him?
  (A) Do
  (B) Why
  (C) Are
  (D) Have
  20. - You've been sick quite a few times since you arrived. - I just can't ________ to the cold weather.
  (A) have used
  (B) get used
  (C) be used
  (D) used
  ĐÁP ÁN
  DBCDCAAACBCADADADCCB
   
 9. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐÈ SỐ 6
  Trình độ A - Bài 26
  1. I'm expecting ________ an answer to my letter.
  (A) of
  (B) for
  (C) to
  (D) -
  2. They ________ married in church last year.
  (A) are
  (B) made
  (C) have
  (D) got
  3. - I haven't got anything for you. - ________!
  (A) Never mind
  (B) It isn't the matter
  (C) Nothing
  (D) Not problem
  4. I often spend two hours ________ my homework.
  (A) for do
  (B) doing
  (C) to do
  (D) for doing
  5. - What does Julia do? - She's ________ nurse in a big hospital.
  (A) one
  (B) -
  (C) a
  (D) an
  6. Give it to ________. It's my pencil.
  (A) I
  (B) me
  (C) my
  (D) mine
  7. I don't think he ________ flowers very much.
  (A) like
  (B) liking
  (C) have liked
  (D) likes
  8. I ________ him today yet.
  (A) hasn't met
  (B) am not meeting
  (C) haven't met
  (D) didn't meet
  9. Where ________ my pen?
  (A) is
  (B) it
  (C) it's
  (D) is it
  10. He has a ________ experience of marketing in Europe.
  (A) grand
  (B) wide
  (C) large
  (D) great
  11. Have you read ________ paper?
  (A) today
  (B) today's
  (C) of today
  (D) in today
  12. - David has lived in Peru for ten years. - Yes, but he ________ doesn't understand Spanish.
  (A) already
  (B) yet
  (C) still
  (D) anymore
  13. - I'll come home to give you the package at nine. - That will be too late because we ________ by that hour.
  (A) have gone
  (B) will have gone
  (C) will go
  (D) went
  14. The development of new crop strains ________ greatly increased yields.
  (A) is
  (B) are
  (C) has
  (D) have
  15. She often wishes that she ________ a bicycle.
  (A) can rode
  (B) can ride
  (C) could ride
  (D) could rode
  16. They went from one shop to ________.
  (A) each other
  (B) other
  (C) the rest
  (D) another
  17. Two of the boys in the art class were doing self-portraits by looking at ________ in the mirror.
  (A) each other
  (B) themselves
  (C) oneself
  (D) one another
  18. Our people began this flight ________ 1973.
  (A) from
  (B) at
  (C) since
  (D) in
  19. One of the windows of my car is very hard ________.
  (A) open
  (B) to open
  (C) opened
  (D) opener
  20. The woman said, "Yes, I'll buy that one. It's ________ me."
  (A) too good to
  (B) too good for
  (C) good enough to
  (D) good enough for
  ĐÁP ÁN
  DDABCBDCABBCBCCDBDBD
   
 10. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐỀ SỐ 7
  Trình độ A - Bài 32

  Trình độ A - Bài 32
  1. I must go ________ the bank this morning.
  (A) on
  (B) to
  (C) in
  (D) into
  2. I don't want ________ to eat.
  (A) nothing more
  (B) some more
  (C) anything more
  (D) no more
  3. Tell me, is ________ your coat?
  (A) there
  (B) these
  (C) here
  (D) that
  4. ________ the light on: it's dark in here.
  (A) Do
  (B) Put
  (C) Make
  (D) Push
  5. What ________ next?
  (A) did you do
  (B) did you
  (C) you did do
  (D) you did
  6. We don't need ________ money.
  (A) much
  (B) many
  (C) a few
  (D) much of
  7. ________ size are your shoes?
  (A) what
  (B) where
  (C) how
  (D) when
  8. Kate and Jenny are sisters, and Bill is ________ brother.
  (A) their
  (B) her
  (C) hers
  (D) they
  9. The train arrives ________ 4.30.
  (A) on
  (B) at
  (C) to
  (D) in
  10. Wayne is ________ penfriend from Australia.
  (A) Kate
  (B) Kate is
  (C) Kate's
  (D) Kates
  11. The judge ________ the criminal to twenty years in prison.
  (A) condemned
  (B) punished
  (C) sentenced
  (D) inflicted
  12. Charles ________ a box of chocolates.
  (A) gives often Pat
  (B) often gives Pat
  (C) often Pat gives
  (D) to Pat often gives
  13. The animals were afraid, but their keeper soon got them ________ control.
  (A) over
  (B) without
  (C) under
  (D) out of
  14. No sooner ________ the news than she fainted.
  (A) she heard
  (B) had she heard
  (C) as she heard
  (D) she had heard
  15. John ________ very badly at Mary's birthday party.
  (A) conducted
  (B) behaved
  (C) showed
  (D) looked
  16. It ________ everyday so far this week.
  (A) has rained
  (B) is raining
  (C) rained
  (D) rains
  17. - Whose belt is it? - It's my ________.
  (A) sister
  (B) sisters
  (C) sister's
  (D) sisters'
  18. Who actually saw the accident ________?
  (A) to happen
  (B) happen
  (C) happens
  (D) happened
  19. Jim ________ that he had seen the robber.
  (A) refused
  (B) refusing
  (C) denied
  (D) denying
  20. Maria hasn't visited her home in Spain ________.
  (A) for many years
  (B) since many years
  (C) many years since
  (D) many years ago
  ĐÁP ÁN
  BCDBAAAABCCBCBBACBCA
   
 11. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  đè số 8
  Trình độ A - Bài 40

  Trình độ A - Bài 40
  1. Is the tall man ________ husband?
  (A) your sisters'
  (B) your sister's
  (C) your sister
  (D) your sister his
  2. This is a photo ________ my dog.
  (A) about
  (B) from
  (C) by
  (D) of
  3. Have ________ had something to eat?
  (A) them all
  (B) their all
  (C) all they
  (D) they all
  4. Please go and ________ a bath.
  (A) wash
  (B) make
  (C) have
  (D) do
  5. The boys left ________ school before lunch.
  (A) in the
  (B) -
  (C) out of
  (D) at
  6. There are three men ________ waiting outside.
  (A) who
  (B) they
  (C) which
  (D) -
  7. Do you know these people? No, I don't know ________.
  (A) they
  (B) their
  (C) them
  (D) their's
  8. The girls are ________ the discotheque.
  (A) by
  (B) on
  (C) to
  (D) at
  9. ________ you ride a motorbike?
  (A) Have
  (B) Has
  (C) Can
  (D) How
  10. Just a moment. I'm putting you ________.
  (A) up
  (B) under
  (C) through
  (D) in
  11. He will not be ________ to vote in this year's election.
  (A) old enough
  (B) as old enough
  (C) enough old
  (D) enough old as
  12. It is not very easy to study a foreign language all by ________.
  (A) oneself
  (B) itself
  (C) himself
  (D) herself
  13. You can ________ my surprise when I heard the news.
  (A) suppose
  (B) think
  (C) see
  (D) imagine
  14. He ________ book the tickets, but he had no time to call at the cinema.
  (A) would
  (B) might
  (C) could
  (D) was going to
  15. A taxi collided with his car ten minutes ago but the police ________.
  (A) has not come yet
  (B) have not come yet
  (C) did not come yet
  (D) don't come
  16. Her hands were so cold ________ she could not type.
  (A) for
  (B) that
  (C) as
  (D) zero
  17. I want some sugar, but there is ________ in the bowl.
  (A) no
  (B) none
  (C) less
  (D) any
  18. The girl you ________ yesterday is waiting for you downstairs.
  (A) told me
  (B) told me about
  (C) tell
  (D) told me about her
  19. London is ________ of England.
  (A) capital
  (B) a capital
  (C) an capital
  (D) the capital
  20. Read ________ on the board please.
  (A) a first sentence
  (B) the first sentence
  (C) first sentence
  (D) sentence first
  ĐÁP ÁN
  BDDCBDCDCCAADDBBBBDB
   
 12. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  VIẾT LẠI CÂU
  118. The fire led to the setting up of a public enquiry.
  →As a result of the fire, a public enquiry was set up.
  119. Vitamin intake and intelligence are not connected.
  →There is no connection between vitamin intake and intelligence.
  120. He suddenly thought that he might have misunderstood her.
  →It crossed his mind that he might have misunderstood her.
  121. His wife keeps telling him that he should get a better job.
  →His wife is pushing him to get a better job.
  122. His second attempt on the world record was successful.
  → He broke the work record at/on his second attempt.
  123. I applied for the job but was turned down.
  →My application for the job was turned down.
  124. There are more people out of work in this country than ever before.
  →Never have there been more people out of work in this country.
  125. My boyfriend is very short-tempered.
  →My boyfriend loses his temper very easily.
  126. Let’s clean the dishes in the morning. (WASHING)
  →Let’s do the washing-up in the morning.
  127. Despite his age, he’s still working. (RETIRED)
  →He still has not retired despite his age.
  128. Whose name should I write on the cheque? (MAKE)
  →Who should I make out the cheque to?
  129. “Please don’t drive so fast!” Ann begged her friend.
  →Ann pleaded with her friend not to drive so fast.
  130. My protests were ignored.
  →Nobody took notice of my protests.
  131. I’m sure he took your briefcase by mistake.
  →I am sure he didn’t take your briefcase deliberately.
  132. We only despatch goods after receiving the money.
  →Only after the money is received can we despatch goods.
  133. You pay 20 pounds a month for a period of one year.
  →You pay in twelve successive monthly instalments of 20 pounds.
  134. He’ll settle down. Then his performance will improve.
  →Once he settles/ has settled down, his performance will improve.
  135. The result of the match was never in doubt.
  →At no time was the result of the match in doubt.
  136. This will be the orchestra’s first performance outside London.
  →This will be the first time the orchestra has performed/ played outside
  London.
  137. He will not be put off by their comments. (DETER)
  →Their comment won’t deter him.
  138. She complains far too often for my liking. (FREQUENT)
  →She makes frequent complaint about my liking.
  139. Some people accept that a storm is inevitable. (RESIGNED)
  →Some people are resigned to the fact that a storm is inevitable.
  140. The fridge is completely empty. (LEFT)
  →There is nothing left in the fridge.
  145. Money is of little value on a desert island. (COUNTS)
  →Money counts for little in the island.
  146. Can you tell me where the Midland Hotel is? (DIRECT)
  →Can you direct me to the ...
  147. The Prime Minister felt it appropriate to make a statement. (FIT)
  →The Prime Minister saw/ thought fit to make a statement.
  148. I’d rather we started at seven. (PREFERENCE)
  →My preference was for a seven o’clock start.
  149. The accident wasn’t his fault. (BLAME)
  →He wasn’t to blame for the accident.
  150. Although he seems friendly, he’s not to be trusted.
  →Friendly as he may seem, he’s not to be trusted.
  151. Not until the body was found did the police believe her.
  →It was only when the body was found that the police believed her.
  152. “Whatever you do, don’t give up hope” they said.
  →They urged me not to give up hope
  153. Far more people live to retirement age in Britain than in the Philippines.
  →Not as many people live to retirement age in Philippines as in Britain.
  154. We have no seats left for the concert on December 12th
  →All the seats for the concert on December 12th
  155. The foreigner declared his innocence. (DENIED)
  →The foreigner denied knowing anything about it.
  156. Everyone but Jane failed to produce the correct answer. (SUCCEEDED)
  →Only Jane succeeded in producing the correct answer.
  157. An open fire can’t be compared to/with central heating. (COMPARISON)
  →There is no comparison between an open fire and central heating.
  158. There is no way that young man can achieve success in this test.
  (BOUND)
  →That young man is bound to fail in this test.
  159. I was scared to tell him what I really thought. (COURAGE)
  →I didn’t have enough courage to tell him what I really thought.
  160. The Greens consider Henry a good friend. (LOOK)
  →The Greens look on Henry as a good friend.
  161. Teachers think that hard work is good for you. (HARM)
  →Teachers think that work does/causes you no harm.
  162. Because of the delay we missed our connecting flight. (MEANT)
  →The delay meant that we missed our connecting flight.
  163. Don’t wait to be asked if you want a sandwich! (HELP)
  →Help yourself to a sandwich. take some of it)
  164. Most people regard Dr. Peters as being the best surgeon in his field.
  (WIDELY)
  →Dr. Peters is widely regarded as being ...
  165. The Prime Minister was determined to remain in office.
  →The Prime Minister had no intention of resigning office.
  166. I don’t know the first thing about aeronautics.
  →I am utterly ignorant of aeronautics.
  167. The students’ riotous behaviour should have been severely punished.
  →The students deserved severe punishment for their riotous behaviour
  168. The chances are that the whole thing will have been forgotten by next
  term.
  →In all probability/likelihood the whole thing will ...
  169. Despite his ungainly air he is remarkably agile.
  →Although he looks ungainly, he is remarkably agile.
  170. The numbers of cars on the roads must be reduced. (DOWN)
  →We must cut down on the number of cars on the roads.
  171. Interrupting when someone is speaking is rude. (CUT)
  →It’s rude to cut in when someone is speaking.
  172. We have an emergency electricity supply in case we are cut off. (BACK)
  →If we are cut off, we can fall back on our emergency electricity supply.
  173. We’ve decided to leave early tomorrow morning. (SET)
  →We are going to set off early tomorrow morning.
  174. I know you are hiding something from me. (BACK)
  →What are you keeping back from me?
  175. Come on Thursday or Friday. It’s all the same to me. (DIFFERENCE)
  →Come on Thursday or Friday. It makes no difference to me .
  176. Amanda has improved a lot this term. (PROGRESS)
  →Amanda has made great/good progress this term.
  177. Gunman kills 3 people in Bank Drama.
  →A man with a gun kills 3 people in ...
  178. The riddle of the missing heiress has been solved.
  →The police has found the cause of the missing heiress.
  179. His appearance was completely unexpected.
  →His appearance was beyond our expectation.
  180. He is by no means a smart boy.
  →He is not completely a smart boy.
  181. I take it for granted that he is influential person.
  →I assume that he is ...
  182. He won’t let anyone touch his records. (OBJECTS)
  →He objects to anyone else touching his records.
  183. He didn’t think much of the musical show yesterday. (OPINION)
  →He had a low opinion of the musical show yesterday.
  184. The concert was not as good as he had hoped. (EXPECTATIONS)
  →The concert failed to come/live up to his expectations.
  185. The music teacher was the only member of staff not to attend the
  concert.
  (EXCEPTION)
  →With the exception of the music teacher every member of staff attended
  the concert.
  186. The impression most people have of him is that he is a good singer.
  (REPUTATION)
  → He has a reputation as a good singer.
  187. He is said to be a very good violinist. (COMES)
  →He comes over/across as a very good violinist.
  188. We missed the beginning of the concert because we had overslept.
  (CONSEQUENCE)
  →We missed the beginning of the concert as a consequence of
  oversleeping.
  189. It is your duty to tell him what to do.
   
 13. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  File -> New = mở một tập tin mới.
  File -> Open = Mở file với tất cả các định dạng, jpg, psd, fif... (chỉ dùng cho trình này thôi)
  File -> Save for web = Lưu hình với định dang dùng cho web
  ...
  Image -> Mode = chuyển đổi hệ màu
  Image -> Adjustments = tinh chỉnh màu sắc
  Image -> Rotate Canvas = Dùng để xay hình...
  ...
  Layer -> = các thay đổi về lớp...
  ...
  Select -> = liên qua đến vùng chọn
  ...
  Filter -> hiệu ứng
   
 14. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  S GD-ĐT Ti ở ền Giang Ki m tra tin h c ể ọ trinh đô ̀ ̣ A - Khoa ngay 31/3/2013 ́ ̀
  Trung tâm Tin h c ọ Đê trăc nghiêm - Th i gian 20 phut ̀ ́ ̣ ờ ́
  H tên ọ thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
  Mã đ : 144 ề
  Câu 1. Trong các phát bi u sau, phát bi u nào đúng ể ể
  A. B ng tính g m 24 c t và 10 dòng, trong đó 24 c t t ng ng v i 24 ch cái và 10 dòng là 10 giá tr hi n ả ồ ộ ộ ươ ứ ớ ữ ị ệ

  B. B ng tính ch có 24 c t. Các c t đ c đánh s th t t A,B,...,Y,Z ả ỉ ộ ộ ượ ố ứ ự ừ
  C. B ng tính có th có đ n 256 c t. Các c t đ c đánh th t b ng các ch cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC.. ả ể ế ộ ộ ượ ứ ự ằ ữ
  D. B ng tính có th lên đ n 512 c t. Các c t đ c đánh s th t t A,B,...,Y,Z,AA, AB,AC.. ả ể ế ộ ộ ượ ố ứ ự ừ
  Câu 2. Đ đ t ể ặ thu c tính n ộ ẩ cho m t th m c/t p tin, ta nh n ph i chu t lên th m c/t p tin đó, ch n ộ ư ụ ậ ấ ả ộ ư ụ ậ ọ
  Properties r i ch n: ồ ọ
  A. Read Only B. Advanced C. Hidden D. Type
  Câu 3. Ng i s d ng MS Excel mu n xóa 1 trang tính (sheet) kh i 1 b ng tính(workbook). Dãy thao tác ườ ử ụ ố ỏ ả
  nào sau đây là đúng?
  A. Nh p chu t ph i lên nhãn c a sheet và ch n INSERT - WORK SHEET ấ ộ ả ủ ọ
  B. Ch n toàn b sheet và nh n phím DELETE ọ ộ ấ
  C. Nh p chu t ph i lên nhãn c a sheet và ch n DELETE ấ ộ ả ủ ọ
  D. Ch n toàn b sheet và ch n l nh FILE-CLOSE ọ ộ ọ ệ
  Câu 4. Ch n phát bi u sai: ọ ể
  A. Có th thay đ i th i gian h th ng máy tính ể ổ ờ ệ ố
  B. Trong Control Panel nh p đúp vào Regional Options đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  C. Trong Control Panel nh p đúp vào Date/ Time đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  D. Khi m t đi n đ ng h h th ng v n ch y ấ ệ ồ ồ ệ ố ẫ ạ
  Câu 5. Thành ph n nào sau đây không thu c v ph n c ng máy tính: ầ ộ ề ầ ứ
  A. H đi u hành Windows ệ ề B. CPU C. Màn hình D. RAM
  Câu 6. Trong MS Word, thao tác gõ phím Shift+Enter có ch c năng? ứ
  A. Chia văn b n thành 2 c t ả ộ B. Xu ng dòng khi ch a k t thúc đ an văn b n ố ư ế ọ ả
  C. Xu ng 1 trang màn hình ố D. Gi ng nh phím Enter ố ư
  Câu 7. Trong b ng tính Excel, đ l c d li u t đ ng, sau khi ch n kh i c n l c, ta th c hi n: ả ể ọ ữ ệ ự ộ ọ ố ầ ọ ự ệ
  A. Format - Filter - AutoFilter B. Insert - Filter - AutoFilter
  C. View - Filter - AutoFilterD. Data - Filter - AutoFilter
  Câu 8. Đĩa c ng là thi t b thu c l ai: ứ ế ị ộ ọ
  A. B nh ngoài ộ ớ B. Thi t b nh p ế ị ậ C. B nh trong ộ ớ D. Thi t b xu t ế ị ấ
  Câu 9. Mu n t o m t th m c trên Desktop c a windows, ta click ph i chu t và ch n: ố ạ ộ ư ụ ủ ả ộ ọ
  A. View->Folder B. New -> Folder C. Properties -> Folder D. NewFolde
  Câu 10. Trong so n th o Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - F là: ạ ả ụ ủ ổ ợ
  A. T o văn b n m i. ạ ả ớ B. L u văn b n vào đĩa. ư ả
  C. Đ nh d ng trang. ị ạ D. B t ch c năng tìm ki m trong so n th o. ậ ứ ế ạ ả
  Câu 11. Đ hi n th thông tin chi ti t đ y đ v Folder và File ta th ể ể ị ế ầ ủ ề ự ệ c hi n:
  A. Ch n menu View --> List ọ B. Ch n menu View --> Details ọ
  C. Ch n menu View -->Thumbnail ọ D. Ch n menu View --> Icons ọ
  Câu 12. Arpanet là:
  A. Mô hình phân t ng ầ B. M t chu n m ng c c b (LAN). ộ ẩ ạ ụ ộ
  C. Ti n thân c a Internet. ề ủ D. M t chu n m ng di n r ng (MAN) ộ ẩ ạ ệ ộ
  Câu 13. Ch n phát bi u sai: ọ ể
  Trong Microsolf Word, ta có th th c hi n l nh: ể ự ệ ệ
  A. Format / Paragraph... : Đ nh d ng Font, ki u ch và kích th c ch ị ạ ể ữ ướ ữ
  B. Format / Bullets and Numbering ... : Đánh s th t đ u dòng t đ ng ố ứ ự ầ ự ộ
  C. Format / Border and Shading..: Đóng khung và tô n n cho đo n văn b n ề ạ ả
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  D. Insert / Symbol... : Chèn nh ng ký t đ c bi t vào văn b n ữ ự ặ ệ ả
  Câu 14. Trong các đ ng th c sau đây, đ ng th c nào đúng? ẳ ứ ẳ ứ
  A. 1 GB = 1000 MB B. 1 MB = 1024 Byte C. 2 MB = 2048 GB D. 2 byte = 16 bit
  Câu 15. Hàm left(mid("computer",2,3),2) cho k t qu : ế ả
  A. co B. com C. om D. omp
  Câu 16. Hình v bên có 1 kí hi u Tab : ẽ ệ
  Cách nào sau đây dùng đ xóa kí hi u Tab đó: ể ệ
  A. Click ch n nó và gõ phím Delete ọ B. Click ph i lên nó và ch n Clear Tab ả ọ
  C. Click lên nó và rê lên ho c xu ng ặ ố D. Click ch n nó và ch n Edit/Clear/Tab ọ ọ
  Câu 17. K thu t nào sau đây không ph i đ di chuy n xung quanh m t b n trình di n? ỹ ậ ả ể ể ộ ả ễ
  A. Ch n Edit --> Move t menu và ch đ nh slide b n mu n t i ọ ừ ỉ ị ạ ố ớ
  B. Nh n Ctrl + Home đ di chuy n v slide đ u tiên ấ ể ể ề ầ
  C. Dùng thanh cu n đ ng đ di chuy n lên ho c xu ng ộ ứ ể ể ặ ố
  D. Nh n phím Page Down đ di chuy n đ n slide k ti p ấ ể ể ế ế ế
  Câu 18. Đ nhanh chóng xem các thí sinh x p lo i "xu t s c", b n bôi đen toàn b vùng có ch a d ể ế ạ ấ ắ ạ ộ ứ ữ
  li u c n xem, sau đó: ệ ầ
  A. Vào menu Tools, ch n Quick view, ch n m c "xu t s c" ọ ọ ứ ấ ắ
  B. Vào menu View, ch n m c "xu t s c" ọ ứ ấ ắ
  C. Vào menu Data, ch n Validation ọ
  D. Vào menu Data, ch n Filter - Autofilter ọ
  Câu 19. Mu n ố xem trang in ( trong MS Word) tr c khi in ta ch n menu ướ ọ :
  A. File/ Print Preview B. File / Print View C. View/Print D. PreviewFile /Print
  Câu 20. Đ đóng (t t) m t s b ng tính (workbook) đang m mà không đóng ch ng trình MS Excel, ể ắ ộ ổ ả ở ươ
  b n s d ng cách nào trong s các cách d i đây? ạ ử ụ ố ướ
  A. Nh n chu t vào bi u t ng đóng (x) góc ph i trên cùng c a c a s . ấ ộ ể ượ ở ả ủ ử ổ
  B. Vào th c đ n l nh File, ch n l nh Exit ự ơ ệ ọ ệ
  C. Vào th c đ n l nh File, ch n l nh Close ự ơ ệ ọ ệ
  D. Vào th c đ n l nh File, ch n l nh Quit ự ơ ệ ọ ệ
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  S GD-ĐT Ti ở ền Giang Ki m tra tin h c ể ọ trinh đô ̀ ̣ A - Khoa ngay 31/3/2013 ́ ̀
  Trung tâm Tin h c ọ Đê trăc nghiêm - Th i gian 20 phut ̀ ́ ̣ ờ ́
  H tên ọ thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
  Mã đ : 178 ề
  Câu 1. Đ ch n các bi u t ng n m cách nhau trên màn hình n n Desktop, ta dùng chu t nh p ch n ể ọ ể ượ ằ ề ộ ắ ọ
  t ng bi u t ng m t đ ng th i b m gi phím: ừ ể ượ ộ ồ ờ ấ ữ
  A. Ctrl B. Shift C. Insert D. Alt
  Câu 2. Ch n phát bi u sai: ọ ể
  A. Trong Control Panel nh p đúp vào Regional Options đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  B. Khi m t đi n đ ng h h th ng v n ch y ấ ệ ồ ồ ệ ố ẫ ạ
  C. Trong Control Panel nh p đúp vào Date/ Time đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  D. Có th thay đ i th i gian h th ng máy tính ể ổ ờ ệ ố
  Câu 3. Trong MS Excel, để rút trích d li u ta có th vào: ữ ệ ể
  A. Menu Data, ch n Filter ọ B. Menu Data, ch n Import External Data ọ
  C. Menu Tools, ch n Filter ọ D. Menu Data, ch n Sort ọ
  Câu 4. Trong các đ ng th c sau đây, đ ng th c nào đúng? ẳ ứ ẳ ứ
  A. 1 MB = 1024 Byte B. 2 MB = 2048 GB C. 1 GB = 1000 MB D. 2 byte = 16 bit
  Câu 5. Trong MS Powerpoint, lo i hi u ng nào sau đây dùng đ ạ ệ ứ ể xu t hi n đ i t ng ấ ệ ố ượ khi trình chi u: ế
  A. Entrance B. Motion Paths C. Exit D. Emphasis
  Câu 6. Mu n tính trung bình c a hàng hay c t, b n s d ng hàm nào trong s các hàm d i đây ố ủ ộ ạ ử ụ ố ướ
  A. Hàm Medium() B. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL() C. Hàm Average() D. Hàm
  TOTAL(SUM)/SUM()
  Câu 7. Mu n đ t l trái c a trang thì trong h p th ai Page Setup ch n ô: ố ặ ề ủ ộ ọ ọ
  A. Bottom B. Left C. Right D. Top
  Câu 8. Hình v bên có 1 kí hi u Tab : ẽ ệ
  Cách nào sau đây dùng đ xóa kí hi u Tab đó: ể ệ
  A. Click lên nó và rê lên ho c xu ng ặ ố B. Click ch n nó và gõ phím Delete ọ
  C. Click ph i lên nó và ch n Clear Tab ả ọ D. Click ch n nó và ch n Edit/Clear/Tab ọ ọ
  Câu 9. Làm cách nào đ di chuy n Sheet2 ra tr c Sheet1 ể ể ướ
  A. Double tab Sheet2 và kéo đ n v trí mong mu n ế ị ố
  B. Format / Sheet / Move, ch n đúng đ n v trí mong mu n ọ ế ị ố
  C. Ch n Tools / Sheet/ Move, và ch n đúng đ n v trí mong mu n ọ ọ ế ị ố
  D. Ch n Sheet2 và kéo đ n v trí mong mu n ọ ế ị ố
  Câu 10. Khi đang so n th o văn b n Word, mu n ph c h i thao tác v a th c hi n thì b m t h p phím: ạ ả ả ố ụ ồ ừ ự ệ ấ ổ ợ
  A. Ctrl - Y B. Ctrl - V C. Ctrl - Z D. Ctrl - X
  Câu 11. Mu n t o m t th m c trên Desktop c a windows, ta click ph i chu t và ch n: ố ạ ộ ư ụ ủ ả ộ ọ
  A. NewFolde B. Properties -> Folder C. New -> Folder D. View->Folder
  Câu 12. Đây là thông báo l i: ỗ
  A. Yêu c u chèn đĩa m m vào đĩa E. ầ ề ổ B. Yêu c u chèn đĩa CDROM vào đĩa E ầ ổ
  C. Ổ ứ ầ ả ư đĩa c ng c n ph i đ a vào máy. D. Ổ ọ ượ đĩa CD không đ c đ c
  Câu 13. Ch c năng Data/Filter có trong ph n m m: ứ ầ ề
  A. Windows Explorer B. Internet Explorer C. MS Excel D. MS PowerPoint
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  Câu 14. Đ thi t l p ch đ l u t đ ng trên Excel d phòng khi có s c x y ra, ta c n? ể ế ậ ế ộ ư ự ộ ự ự ố ả ầ
  A. Vào Tool/Options, ch n th Save, Kích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó đi n s phút t đ ng ọ ẻ ề ố ự ộ
  l u ư
  B. Vào menu File/Save
  C. Vào menu File/Save as ...
  D. C 3 câu tr ả ên đ u đ ề úng.
  Câu 15. Nút HOME trên trang web có tác d ng: ụ
  A. Chuy n đ n trang ti p theo. ể ế ế B. Quay v trang ch ề ủ
  C. Quay l i trang tr c ạ ướ D. Thoát kh i trang web ỏ
  Câu 16. Đ đ t ể ặ thu c tính n ộ ẩ cho m t th m c/t p tin, ta nh n ph i chu t lên th m c/t p tin đó, ch n ộ ư ụ ậ ấ ả ộ ư ụ ậ ọ
  Properties r i ch n: ồ ọ
  A. Hidden B. Advanced C. Read Only D. Type
  Câu 17. Đ a ch B3 là đ a ch ị ỉ ị ỉ
  A. Bi u di n sai ể ễ B. H n h p ỗ ợ C. T ng đ i ươ ố D. Tuy t đ i ệ ố
  Câu 18. Phát bi u nào sau đây là đúng: ể
  A. Th m c có th ch a 2 th m c con gi ư ụ ể ứ ư ụ ống nhau
  B. T p tin có th ch a nhi u th m c con khác nhau ậ ể ứ ề ư ụ
  C. Th m c có th ch a nhi u th m c con khác nhau và các đĩa khác nhau ư ụ ể ứ ề ư ụ ổ
  D. Th m c có th ch a nhi u t p tin và th m c con khác nhau. ư ụ ể ứ ề ậ ư ụ
  Câu 19. Trong WinWord, t h p phím nào cho phép ngay l p t c đ a con tr v đ u văn b n: ổ ợ ậ ứ ư ỏ ề ầ ả
  A. Home B. Atl+Home C. Ctrl+Home D. Shift+Home
  Câu 20. Trong so n th o văn b n Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - H là: ạ ả ả ụ ủ ổ ợ
  A. L u văn b n vào đĩa ư ả
  B. Đ nh d ng ch hoa ị ạ ữ
  C. T o văn b n m i ạ ả ớ
  D. S d ng ch c năng thay th trong so n th o văn b n ử ụ ứ ế ạ ả ả
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  S GD-ĐT Ti ở ền Giang Ki m tra tin h c ể ọ trinh đô ̀ ̣ A - Khoa ngay 31/3/2013 ́ ̀
  Trung tâm Tin h c ọ Đê trăc nghiêm - Th i gian 20 phut ̀ ́ ̣ ờ ́
  H tên ọ thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
  Mã đ : 212 ề
  Câu 1. Mu n đ t l trái c a trang thì trong h p th ai Page Setup ch n ô: ố ặ ề ủ ộ ọ ọ
  A. Top B. Bottom C. Right D. Left
  Câu 2. Ch ng trình nào c a Windows dung đ qu n lí các tâp tin và th m c? ươ ủ ̀ ể ả ̣ ư ụ
  A. Windows Explorer B. Accessories C. Microsoft Office D. Control Panel
  Câu 3. Trong Excel hàm Mid(m,n,x) có công d ng : ụ
  A. L y x kí t c a chu i m t v trí n ấ ự ủ ỗ ừ ị B. L y m kí t c a chu i x t v trí n ấ ự ủ ỗ ừ ị
  C. L y x kí t c a chu i n t v trí m ấ ự ủ ỗ ừ ị D. L y n kí t c a chu i x t v trí m ấ ự ủ ỗ ừ ị
  Câu 4. Virus tin h c lây lan b ng cách nào? ọ ằ
  A. Thông qua h th ng đi n - khi s d ng nhi u máy tính cùng m t lúc. ệ ố ệ ử ụ ề ộ
  B. Thông qua môi tr ng không khí - khi đ t nh ng máy tính quá g n nhau. ườ ặ ữ ầ
  C. Thông qua ng i s d ng, khi dùng tay m t s d ng máy tính. ườ ử ụ ẩ ướ ử ụ
  D. Các câu trên đ u sai. ề
  Câu 5. Trong MS Excel, hàm nào dùng đ đ m các ô r ng trong 1 danh sách: ể ế ỗ
  A. COUNTA B. COUNTBLANK
  C. COUNT D. COUNTIF
  Câu 6. Ch n phát bi u sai: ọ ể
  A. Khi m t đi n đ ng h h th ng v n ch y ấ ệ ồ ồ ệ ố ẫ ạ
  B. Trong Control Panel nh p đúp vào Date/ Time đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  C. Trong Control Panel nh p đúp vào Regional Options đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  D. Có th thay đ i th i gian h th ng máy tính ể ổ ờ ệ ố
  Câu 7. Khi đang làm vi c v i h đi u hành Windows, đ ch n đ ng th i nhi u đ i t ng liên ti p, ta ệ ớ ệ ề ể ọ ồ ờ ề ố ượ ế
  dùng chu t k t h p v i phím: ộ ế ợ ớ
  A. ESC B. Tab C. Alt D. Shift
  Câu 8. Khi m t đi n, thông tin l u tr trong các thành ph n nào sau đây b m t: ấ ệ ư ữ ầ ị ấ
  A. RAM B. ROM C. CPU D. Đĩa c ng ứ
  Câu 9. Trong MS Word, đ sao chép và dán kh i văn b n ta dùng các nút: ể ố ả
  A. và B. và C. và D. và
  Câu 10. Trong khi so n th o Email n u mu n g i kèm file chúng ta b m vào nút: ạ ả ế ố ở ấ
  A. File/Save B. Attachment C. Send D. Copy
  Câu 11. Trong Windows, đ thay đ i hình nh n n trên Desktop, ta th c hi n: ể ổ ả ề ự ệ
  A. Kích chu t ph i t i m t v trí tr ng trên n n Desktop, ch n Properties, ch n Background ộ ả ạ ộ ị ố ề ọ ọ
  B. Kích chu t ph i trên biêu t ng My Documents, ch n Properties, ch n Background ộ ả ̉ ượ ọ ọ
  C. Kích chu t ph i t i m t v trí tr ng trên thanh Taskbar, ch n Properties, ch n Background ộ ả ạ ộ ị ố ọ ọ
  D. Kích chu t ph i trên biêu t ng My Computer, ch n Properties, ch n Background ộ ả ̉ ượ ọ ọ
  Câu 12. Mu n đ nh d ng ký t Tab, có th th c hi n t th c đ n l nh nào? ố ị ạ ự ể ự ệ ừ ự ơ ệ
  A. Format B. Table C. View D. Insert
  Câu 13.
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  H p tho i trên ộ ạ đây xu t hi n khi ấ ệ :
  A. Không cho phép b n l u file ạ ư B. B n l u trùng tên file đã có ạ ư
  C. B n t o tên file m i ạ ạ ớ D. B n m không đ c file này ạ ở ượ
  Câu 14. Trong power point, khi m h p tho i Print (b ng cách ch n File --> Print t menu), ta có th ? ở ộ ạ ằ ọ ừ ể
  A. Ch n in Slide hi n t i (Current slide) ọ ệ ạ B. Ch n in nhi u Slide đã ch n ọ ề ọ
  C. Ch n in t t c Slide ọ ấ ả D. T t c các ph ng án trên đ u đúng ấ ả ươ ề
  Câu 15. Trong b ng tính Excel, đ s a d li u trong m t ô tính mà không c n nh p l i, ta th c hi n: ả ể ử ữ ệ ộ ầ ậ ạ ự ệ
  A. Nháy chu t ch n ô tính c n s a, r i b m phím F4 ộ ọ ầ ử ồ ấ
  B. Nháy chu t ch n ô tính c n s a, r i b m phím F12 ộ ọ ầ ử ồ ấ
  C. Nháy chu t ch n ô tính c n s a, r i b m phím F10 ộ ọ ầ ử ồ ấ
  D. Nháy chu t ch n ô tính c n s a, r i b m phím F2 ộ ọ ầ ử ồ ấ
  Câu 16. Mu n t o m t th m c trên Desktop c a windows, ta click ph i chu t và ch n: ố ạ ộ ư ụ ủ ả ộ ọ
  A. NewFolde B. Properties -> Folder C. New -> Folder D. View->Folder
  Câu 17. Trong MS Excel mu n đ i tên 1 sheet, dãy thao tác nào sau đây là đúng? ố ổ
  A. Ch n toàn b sheet và nh n phím REMAME ọ ộ ấ
  B. Ch n toàn b sheet và ch n l nh EDIT-REMAME ọ ộ ọ ệ
  C. Nh p chu t ph i lên nhãn c a sheet và ch n REMAME ấ ộ ả ủ ọ
  D. Ch n toàn b sheet và ch n l nh FILE-REMAME ọ ộ ọ ệ
  Câu 18. Trong so n th o văn b n Word, mu n t t đánh d u ch n kh i văn b n (tô đen), ta th c hi n: ạ ả ả ố ắ ấ ọ ố ả ự ệ
  A. B m phím Space ấ B. B m phím mũi tên di chuy n ấ ể
  C. B m phím Tab ấ D. B m phím Enter ấ
  Câu 19. Trong MS Excel, mu n nh ch ng trình giúp đ v m t v n đ gì đó, b n ch n m c nào trong ố ờ ươ ỡ ề ộ ấ ề ạ ọ ụ
  s các m c sau ố ụ
  A. Vào th c đ n Edit, ch n Guide ự ơ ọ
  B. Vào th c đ n Help, ch n Microsoft Excel Help ự ơ ọ
  C. Vào th c đ n Help, ch n About Microsoft Excel ự ơ ọ
  D. Vào th c đ n Tools, ch n Help ự ơ ọ
  Câu 20. Trong MS Excel, gi s t i đ a ch C1 ch a giá tr chu i "DS1". Đ l y đ c ký t "S" t i đ a ch ả ử ạ ị ỉ ứ ị ỗ ể ấ ượ ự ạ ị ỉ
  E4 ta dùng hàm:
  A. =MID(C1,2,1) B. =LEFT(C1,1) C. =RIGHT(C1,1) D. =MID(C1,C2)
  Trang 2/2 - Mã đ : ề 348
  S GD-ĐT Ti ở ền Giang Ki m tra tin h c ể ọ trinh đô ̀ ̣ A - Khoa ngay 31/3/2013 ́ ̀
  Trung tâm Tin h c ọ Đê trăc nghiêm - Th i gian 20 phut ̀ ́ ̣ ờ ́
  H tên ọ thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
  Mã đ : 246 ề
  Câu 1. Tính năng Print Preview đ c s d ng đ : ượ ử ụ ể
  A. Xu t văn b n ra File ấ ả B. Đ nh d ng trang in ị ạ
  C. In văn b n ra máy in ả D. Xem l i toàn b văn b n tr c khi in ạ ộ ả ướ
  Câu 2. Trong Excel, đi u ki n trong hàm IF đ c phát bi u d i d ng m t phép so sánh. Khi c n so ề ệ ượ ể ướ ạ ộ ầ
  sánh khác nhau, ta s d ng phép toán? ử ụ
  A. <> B. #= C. # D. ><
  Câu 3. Khi di chuy n c a s ta dùng thao tác chu t gì trên thanh tiêu đ c a c a s : ể ử ổ ộ ề ủ ử ổ
  A. Double Click B. Click C. Drag and drop D. Point
  Câu 4. H đi u hành là : ệ ề
  A. Ph n m m h th ng ầ ề ệ ố B. Ph n m m ng d ng ầ ề ứ ụ C. Ph n m m ti n ích ầ ề ệ D. T t ấ
  c đ u đúng ả ề
  Câu 5. Trong so n th o Word, công d ng c a t h p phím Ctrl - F là: ạ ả ụ ủ ổ ợ
  A. T o văn b n m i. ạ ả ớ B. Đ nh d ng trang. ị ạ
  C. B t ch c năng tìm ki m trong so n th o. ậ ứ ế ạ ả D. L u văn b n vào đĩa. ư ả
  Câu 6. Trong winword, cách nào sau đây không ph i đ Cut văn b n? ả ể ả
  A. Ch n văn b n và nh n phím Delete ọ ả ấ
  B. Ch n văn b n và ch n Edit --> Cut t menu ọ ả ọ ừ
  C. Ch n văn b n và b m nút Cut trên thanh công c ọ ả ấ ụ
  D. Ch n văn b n và nh n Ctrl+ X ọ ả ấ
  Câu 7. Mu n chèn thêm bi u đ vào đ minh h a cho văn b n. Ta ch n insert / Picture . Sau đó làm th ố ể ồ ể ọ ả ọ ế
  nào n a ? ữ
  A. Ch n WordArt ọ B. Ch n From File ọ C. Ch n Chart ọ D. Ch n Clip Art ọ
  Câu 8. Hyperlink, siêu liên k t, là m t ph n văn b n (hay hình nh) c a trang Web, mà khi b n nh n ế ộ ầ ả ả ủ ạ ấ
  chu t vào đó s t đ ng th c hi n: ộ ẽ ự ộ ự ệ
  A. Đ a b n đ n m t trang web khác. ư ạ ế ộ
  B. Cho phép b n t i v (download) m t t ạ ả ề ộ ập tin
  C. Cho phép b n ch y m t ng d ng, trình di n m t đo n video ho c âm thanh. ạ ạ ộ ứ ụ ễ ộ ạ ặ
  D. Tât́ cả các câu trên đều đúng.
  Câu 9. Ch n phát bi u sai: ọ ể
  A. Trong Control Panel nh p đúp vào Date/ Time đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  B. Khi m t đi n đ ng h h th ng v n ch y ấ ệ ồ ồ ệ ố ẫ ạ
  C. Có th thay đ i th i gian h th ng máy tính ể ổ ờ ệ ố
  D. Trong Control Panel nh p đúp vào Regional Options đ hi u ch nh th i gian h th ng ắ ể ệ ỉ ờ ệ ố
  Câu 10. Mu n t o m t th m c trên Desktop c a windows, ta click ph i chu t và ch n: ố ạ ộ ư ụ ủ ả ộ ọ
  A. Properties -> Folder B. NewFolde C. View->Folder D. New -> Folder
  Câu 11. Để xem thông tin đ c đi m c a đĩa F: , ta th c hi n trong Windows Explorer các b c sau: ặ ể ủ ự ệ ướ
  A. Double click vào bi u t ng c a đĩa F: ể ượ ủ ổ
  B. Click ph i t i bi u t ng c a đĩa F: / ch n Explorer ả ạ ể ượ ủ ổ ọ
  C. Click ph i t i bi u t ng c a đĩa F: / ch n Open ả ạ ể ượ ủ ổ ọ
  D. Click ph i t i bi u t ng c a đĩa F: / ch n Properties ả ạ ể ượ ủ ổ ọ
  Câu 12. Trong b ng tính Excel, giao c a m t hàng và m t c t đ c g i là? ả ủ ộ ộ ộ ượ ọ
  A. Tr ng ườ B. Ô C. Công th c ứ D. D li u ữ ệ
  Câu 13. Trong MS Word, đ sao chép và dán kh i văn b n ta dùng các nút: ể ố ả
  A. và B. và C. và D. và
   
 15. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  ĐỀ SỐ 9
  Trình độ A - Bài 39
  1. What ________ got in that bag?
  (A) you
  (B) do you
  (C) you have
  (D) have you
  2. Is Elizabeth ________?
  (A) yours old friend
  (B) an old your friend
  (C) an old friend from you
  (D) an old friend of yours
  3. We travelled from Hadley ________ Burton without stopping.
  (A) after
  (B) to
  (C) until
  (D) for
  4. My house is opposite ________ the park.
  (A) from
  (B) of
  (C) -
  (D) to
  5. - Is John in? - No, he ________.
  (A) still works
  (B) works yet
  (C) is still at work
  (D) is yet at work
  6. ________ are your glasses?
  (A) when
  (B) whose
  (C) how
  (D) where
  7. This is ________ when I was young.
  (A) the my photograph
  (B) mine photograph
  (C) a photograph of me
  (D) my photographs
  8. The committee held a ________ last week.
  (A) meeting
  (B) gathering
  (C) session
  (D) sitting
  9. If you see Tom ________ you mind ________ him to get in touch with me?
  (A) will - reminding
  (B) will - to remind
  (C) would - reminding
  (D) would - to remind
  10. - John found it difficult to adjust to Libya. - For one thing ________ is a difficult language to learn.
  (A) Arabic
  (B) the Arabic
  (C) the language Arabic
  (D) Arabics language
  11. She chose cushions of a colour which would ________ her carpet.
  (A) equal
  (B) agree
  (C) help
  (D) match
  12. There ________ some good news about our school lately.
  (A) is
  (B) were
  (C) has been
  (D) have been
  13. I ________ in the cafe having a drink when the police arrived.
  (A) sat
  (B) was sat
  (C) was sitting
  (D) have sat
  14. One third of the oranges ________ spoilt.
  (A) is
  (B) are
  (C) has been
  (D) have been
  15. If he doesn't ________ his ways, he'll end up in trouble.
  (A) mend
  (B) repair
  (C) correct
  (D) restore
  16. If you want a good flat in London, you have to pay through the ________ for it.
  (A) mouth
  (B) ear
  (C) nose
  (D) teeth
  17. Jim always gets very annoyed if he can't get his own ________.
  (A) wish
  (B) way
  (C) device
  (D) object
  18. - ________ do you visit your hometown? - Once a year.
  (A) How long
  (B) How far
  (C) How often
  (D) How
  19. He speaks ________ good English that is pleasure to talk with him.
  (A) so
  (B) such
  (C) such a
  (D) very
  20. I have promise to stop ________ but I don't believe so much.
  (A) smoking
  (B) smoke
  (C) smokes
  (D) to smoke
  ĐÁP ÁN
  DDBCCDCACADCCBACBCBA
   
 16. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  TEST 1 – Hoc ky I – English 8.
  Theory.
  - Present perfect simple tense/ perfect continuous
  - The first conditional with the present perfect.
  - Relative clauses
  - Reported speech and short-formed relative clauses.
  - Passive voice (with tenses & people say/ causative form/ let sb do/ imperatives)
  - among (prep) the Ns/es
  - when/ while Ving
  I. Put the correct form of the verbs in the bracket
  a) My grandparents [1. just visit] (have just visited) us . Would you like [2. meet] (to meet) them?
  b) I (3. read) (am reading)...this book at the moment. After I (4. finish) (have finished) ......., I (5. lend) (will lend...it to you.
  c) Paul was born in France, and he [6. live] (has lived)........there for 20 years.
  d) We (7. be) (have been) to HCM city several times. (8. you ever go) Have you ever gone there?
  e) I hope my sister [9. send] (will send).............me a letter soon.
  f) I (10. buy) (bought).....a new house last year, but I (11. not sell) (haven’t sold).... my old house yet, so I (12. have) (have)....two houses.
  g) He usually spends his free time (13. read) (reading).......books in the afternoon.
  h) I’m sure, my mother ( 14. come) (will come).......... back home in an hour
  i) you (15. do) (have you done) your homework yet? Yes. I (16. already finish) (have already finished) it
  II. Rewrite the following sentences by using the cues.
  17. I have a brother. His name is Ba. ( whose) I have a brother whose name is Ba.
  18. Lan made her new dress yesterday. ( passive voice) Lan’s new dress was made by her yesterday
  19. He visited me yesterday. (He has......) He has visited me since yesterday.
  20. They have believed that Nam stole that bicycle. (Nam has..............)
  Nam has been believed to have stolen that bicycle.
  21. We spend a lot of time doing our homework everyday. ( It takes…….)
  It takes us a lot of time to do our homework everyday.
  22. Mayday is a day, workers match to show their solidarity on that day. ( when)
  Mayday is the day when workers match to show their solidarity.
  23. Look at the shoes on that shelf. They are made of leather. ( which)
  Look at the shoes which are made of leather on that shelf.
  24. I have my mother help do the housework everyday. ( passive)
  I have the housework helped to do/ (done) by my mother everyday.
  25. There will be a new road. It will be built through our neighborhood. ( V p2)
  There will be a new road built through our neighborhood.
  III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest
  26. a. children b. chicken c. chair d. character
  27. a. curly b. shy c. fly d. sky
  28. a. joke b. local c. blond d. sociable
  29. a. laugh b. enough c. although d. cough
  30. a. fourteen b. volunteer c. seen d. free
  IV. Put a suitable word in each blank [2 pts]
  Among many of my friends, Quan is [31. a/ one/ the/ an] best one. We became good friends [32. since/ when/ and/ but] we were in primary school. Quan is thin and a [33. lot of/ lots/ bit/ a little] tall. he has a long face and straight nose. His hair is short, black and curly. His eyes [34. is/ are/ be/ being] large and he always has a pleasant smile. When [35. go/ to go/ went/ going] to school Quan usually wears a white shirt, black trousers and a [36. lot/ lots/ bit/ pair] of grey sandals. But after school, he often wears a T-shirt, jeans and shoes. Quan is sociable. He is extremely helpful and generous. Quan is very good [37. at/ for/ with/ by] natural sciences, so he always helps me [38. in/ by/with/of] my homework. Whenever I meet a difficult exercise and ask [39. him/ he/ for him/of him] , he kindly explains it to me until I understand it completely. All the things I want to say is that I am lucky [40. very/ so/ too/ enough] to have a friend like Quan.
  V. Put the correct form of the words in brackets to complete the sentences.
  41. We have two postal (deliver) deliveries a day.
  42. He left the room without (explain) / explaining/ any explanations
  43. Playing tennis is one of his favorite (act) activities .
  44. We started our trip on a beautiful (sun) sunny morning.
  45. They left the house in a (frighten) frightening mess.
  46. He said “ Good morning” in a most (friend) friendly way.
  47. There is no easy (solve) solution to this problem.
  48. He always drives more (care) carefully at night.
  49. Does this (arrange) arrangement suit you?
  50. He is a very (skill)_________________ carpenter.
  VI. Rewrite these sentences in passive voice.
  51. Why didn't you buy these books?  Why weren’t these books bought by you?
  52. They cut my hair every month.  My hair is cut every month./ I have my hair cut every month.
  53. We couldn't do this difficult exercise yesterday.  This difficult exercise couldn’t be done by us yesterday.
  54. They said I was very intelligent.  I was said to have been very intelligent.
  55. People believe that Nam stole that bicycle.  Nam is believed to have stolen that bicycle.
  56. We are discussing the pollution problem.  The pollution problem is being discussed by us.
  57. They made us work hard.  We were made to work hard.
  58. Hoa doesn't admire this actor.  This actor isn’t admired by Hoa.
  59. They were selling tickets when the match started.  Tickets were being sold when the match started.
  60. Mrs. Brown is watering the flowers in the garden.
   The flowers are being watered in the garden by Mrs. Brown
  …………………………………………………..
  TEST 2 – Hoc Ky I- English 8.
  Theory.

  - Article: a/ an/ the
  - although/ in spite of/ Despite mặc dầu, mặc dù
  - furthermore/ moreover/ what is more. Hơn nữa, vả lại
  - not…………………until……………….
  - The more ……….the more……….
  - be good for sb = do sb good.
  - give care to sb/sth
  - take care (not) to do sth
  - be full of cares đầy lo âu
  - be free from care không lo lắng
  - not care for không cần, muốn, để ý.
  - caretaker (n) người trông nom nhà của
  - caress / kə'res /(n, v) vuốt ve, âu yếm
  - caressive kə'res (a) /kə'resiv/ yêu mến, cưng chiều
  I. Choose the best answer. [1 pt]
  1. This summer holiday we [will climbing. Go climbing, are going to climb, going climb] the mountain.
  2. The lower floor of a house is called the [upstairs, downstairs, outside, inside]
  3. You like the movie " The Kids in Town", [ you do, do you, you don't, don't you] ?
  4. Let's [meet, meeting, to meet, to meeting] outside the theatre.
  5. Alexander Graham Bell was a Scotsman [despite, in spite, although, even] he later emigrated to the USA.
  II. Put the following words in the correct order to make meaningful sentences.

  6. stamps / a child / Minh / since / collected / was / has / he.
   Minh has collected stamps since he was a child
  7. tomorrow / can / not / we / somewhere / I / so / working / go / am.
   I am not working tomorrow so we can go somewhere.
  8. back / in / months / England / going / two / are / to / they.
   They are going back to England in two months.
  9. information / entertainment / but also/ TV / not only / brings .
   TV brings not only information but also entertainment.
  10. a struggle / always / nature /life / is / At home on the farm / with.
   At home on the farm life is always a struggle with nature.
  III. Fill in each blank with a suitable word
  Learning a language is, in some way, like (11) learning how to fly or play the piano. There (12) are important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (13) of practice. It is never simply to “know” something. You must be able to “do” things with what (14) you know. For example, it is not enough simply to read a book on (15) how to fly an airplane. A (16) book can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to (17) fly without a great deal of practice first, you will crash and kill (18) yourself . The same is true of (19) playing the piano. So you think it is enough simply to read about it? Can you play the piano without having lots of (20) practice first?
  IV. Fill a suitable article (a/ an/ the) or not in the gap
  21- It's a..........bit far from my house to the .....cinema.
  22- Viet likes X ......comedies very much and there is an......interesting comedy on TV tonight.
  23- the .........deaf are the people who can't hear.
  24- It is a........large lab, but there is only an........assistant.
  25- Trang isn't in the....kitchen, she's X...upstairs.
  26- They are going to build a……...university in this town.

  V. Change these sentences into passive voice

  26. Our parents often take us to the zoo at weekends.
   We are often taken to the zoo at the weekend by our parents.
  27. How can we keep our fields in good condition?  How can our fields be kept in good condition by us?
  28. The smell of fresh paint greeted hundreds of pupils.
   Hundreds of pupils were greeted by the smell of fresh paint.
  29. They have just seen the new teacher in the school yard.
   The new teacher has just been seen in the school yard.
  30. Did she do her homework last night?  Was her homework done last night?
  31. We should stop experiments on animals as soon as possible.
   Experiments on animals should be stopped as soon as possible by us.

  VI. Put the correct form of the words in brackets.
  32. The museum is the (far) farther.............way of the two buildings.
  33. We must take (act) action.............before things gets worse.
  34. Conan Doyle was famous for the (create) creator..........of the great detective, Sherlock Homes.
  35. My new car is more (economy) economical.....................than the old one I had before.
  36. Working on the car made his hands (grease) greasy. ..........................
  VII. Rewrite these sentences. Use the cues given
  37. Although his team played well, they lost the game of tennis.
   Despite his good team, they lost the game of tennis
  38. We had better get back to work  It’s high time we got back to work.
  39. "I'd take a taxi if I were you" said Peter  Peter suggested that I should take a taxi.
  40. In spite of the forecast, it stayed fine. . Although rain was forecasted, it stayed fine.
  41. He was so tired that he fell asleep before the end of the film
   He was too tired to see the end of the film
  42. I haven't seen them for over a year. .
   It’s over a year I haven’t seen them. (It’s over a year since I saw them)
  43. She didn't say a word as she left the room.  She left the room without saying a word.
  44. The doctor suggested that I should rest  The doctor advised me to rest (to take a rest)
  45. The last time it rained here was a fortnight.  It has not rained here for a fortnight.
  46. You can try to get Tom to lend you his car but you won't succeed
   There is no point in trying to get Tom to lend you his car.
  47. I'm sorry I missed Professor Baker's lecture  I'm sorry not to have listened to professor Baker’s lecture.
  48. As I get older, I want to travel less  The older I get the less I want to travel.
  49. "It certainly was not me who took your money" Said Nam  Nam denied having taken my money.
  50. Yogurt is supposed to be good for you  Yogurt is supposed to do you good.

  TEST 3 - Hoc Ky I - English 8.
  Theory.

  - other/ another/ others
  - in red ink/ with a red pen
  - success/ successful/ succeed in
  - house sb (v) cho ai ở trọ, cung cấp nhà cho/ household/ householder/ housekeeper /housework
  - home (n, adj, adv) nhà, trong nhà, về nhà
  - attend (v) có mặt, tham dự/- attendant/ attention chú ý, chăm sóc, chu đáo/ attentive
  - orphan/ orphanage/
  - destroy/ destructive phá hoại, hủy/ destruction
  - (im) patient (n,a) (im) patience
  - rely on sb/ (un) reliable
  - lock / unlock the door
  - courage/ encourage/ encouragement
  - volunteer/ voluntary -adj
  - go on a diet = have a diet
  - call sb name: we call him Nam
  - comfort/ comfortable/ comforful/less/ comforting có thể khuyên giải/ advisable nên, nên làm theo, đáng theo
  - pronoun/ pronounce/ pronunciation/ pronunciative thuộc phát âm = pronunciatory = pronunciational /
  I. Give the correct form of the words
  1. Their children have quite __ different __characters. DIFFERENCE
  2. My brother bought a new___ fishing ___rod yesterday. FISH
  3. Mr. Pike runs his business very __ successfully ___ SUCCESS
  4. I like the city life because there are many kinds of ___ entertainment __ ENTERTAIN
  5. The scouts do the__ voluntary __work. VOLUNTEER
  6. Is there anything___ interesting ___ on TV tonight? INTEREST
  7. What is the correct__ pronunciation __of this word? PRONOUNCE
  8. My uncle often spends his free time doing volunteer work at a local orphanage _ ORPHAN
  9. Relax for some minutes and you’ll feel more___ comfortable __ COMFORT
  10. She is one of the greatest_ performers __to appear in this theater. PERFORM
  II. Put the correct form of the word given at the end in the gap.

  11. We must remember the...safety ...precaution in the home. [safe]
  12. Some…………..household………objects are dangerous to children [house]
  13. My uncle is an .....electrical ...engineer. [electricity]
  14. You must put all .. chemicals ...and drugs in locked cupboards. [chemist]
  15. The bomb explosion caused terrible........destruction .......... [destroy]

  III. Underline and correct the mistake in each sentence

  16. I call my father's brother is my uncle.  Bỏ is
  17. You haven't to finish the work this afternoon, you can leave it later.  haven’t to  don’t have to
  18. Her son is absent today because he is sickness.  sick
  19. Let's put the table in the middle in the room.  of
  20. She wishes she is a teacher.  were
  IV. Fill a suitable preposition in each blank
  21. We should put the armchair.......between......the table and the sofa.
  22. There is a wardrobe......to.....the left.....of.....her room.
  23. You shouldn't let children play .....with......matches.
  24. We have to put knives out .....of...... children's reach.
  25. Mr. Tan is .....at......the table. He's writing something
  26. I'm going home late tonight because I'm going to visit Uncle Tom....after.......work.
  27. Don't worry....about.......us. we can look.......after........ourselves.
  28. It's very nice ........of............you to give me a beautiful present ........for..........my birthday.
  29. He never goes to school late. He is always ..........on........time.
  30. Please don't write ...........in.......red ink on your test paper.
  V. Change these sentences into passive voice.
  31. They are going to build a big building downtown  A big building is going to be built downtown.
  32. All students should study English well.  English should be studied well by all students.
  33. You must give more care to your work  More care to your work must be given by you.
  34. I have seen that play three times.  That play has been seen three times by me.
  35. Who wrote "Gulliver's Travels"?
   By whom was ‘Gulliver’s travels’ written? who was ‘Gulliver’s travels’ written by?
  VI. Put the correct form of the verbs in brackets.
  36. We (just receive) ……………have just received …………….our uncle’s letter from Ha Noi
  37. Ha is in front of the mirror. She (look at )…………is looking…………….herself in it.
  38. English (become)……………has become……………….a famous language recently.
  39 you (ever read)……………Have you ever read………………….this story?
  40 Where you (spend)…………did you spend……………….your last summer holiday?
  VII. Complete these sentences by filling the correct form of the words given in the gap.
  41. The weather was terrible. So we had a very ................unpleasant.....................holiday. (please)
  42. Many people in the neighborhood have good jobs by the....employer........of that company. (employ)
  43. His lecture was so.........boring...........that everyone didn't pay attention to it. (bore)
  44. She always listens ..........attentively.............to what she is told. (attention)
  45. He was ........informed .......of the change of the date of the meeting. (information)
  46. I think this article is .......informative ...........you should have a look in it. (information)
  47. This area has lots of big mountains. This is to say this area is .......mountainous.........(mountain)
  48. The ...........arrival.........of the guest made my aunt ...........surprised...........(arrive/ surprise)
  49. We asked the police to .......direct ...........us to the railway station. (direction)
  50. Don't be so ......impatient.........., there is a lot of time. (patient)
  51. He is very good at his job so he is .........highly............paid by the company. (high)
  52. The surgeons tried their best to save his life, but unfortunately the operation was unsuccessful (success)
  53. I understand perfectly what you are saying. (perfect)
  54. He has very high expectation of his son (expect)
  55. I like him because he is a very reliable person (rely)
  56. It's a lovely old house. We can afford to ......modernize..........it. (modern)
  57. I'd lost my key, so I couldn’t ......unlock........the door when I got home. (lock)
  58. Their ......encouragement..........gave us heart to go on. (encourage)
  59. Secondary education is .....compulsory...........and free in many countries. (compel)
  60. Your father is a bit ......heavy..........I think he should go on a diet. (weight)

  TEST 4 - Hoc Ky I - English 8.
  Theory.

  * Tag question: Review
  - be born in PB/ to sb thuộc về / into a rich family
  - think of mơ trở thành /about mơ về ai, cái gì /think oneself the most beautiful woman
  - used to = would
  - drop (v,n) nhỏ giọt, giọt/ dropping/
  - child/ children/ childhood/ childish (face)
  - use/ usual / as usual/ usually
  - attract / attraction /- attracted/ attractive
  - be on at……chiếu phim ở……….

  I. Put the correct form of the verbs in the bracket.
  - Trung's father [1. teach] taught him how [2. ride] to ride a bike when he [3. be] was twelve years old.
  - Can I borrow your book? No. I'm reading it. When I (4. finish)..have finished it, I (5. lend)...will lend. it to you.
  - We [6. go].....are going (to go)......to Ha Long this weekend.
  - You [7. play] Did you use to play so much when you [8. live]........lived.........in the countryside?
  - Yesterday Hoang [9. spend].......spent.....two hours [10. repair].......repairing....his computer set.
  II. Complete the passage with the suitable words in the box
  dictionary contest improve should took lower
  after year pronunciation home school bookshelf
  In the first year of lower secondary (11) __school _I had some difficulties in learning English. My (12) _ pronunciation _ of English words was really bad and my English grammar was worse. I didn’t know how to (13) improve them. One afternoon, (14) after the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She (15) took me to the school library and showed me cassettes of pronunciation drills kept in a glass (16) bookshelf She also told me how to use an English-English (17) dictionary to improve my English grammar. “Now I think you know what you (18) should do,” said she. I didn’t know that only one (19) year later I would win the first prize in the English Speaking (20)contest held for secondary school students in my hometown.
  III. Find and correct the mistake masked in a, b, c, d
  21. My grandmother used to be telling us folktales when we were small.  tell
  22. You have to be back both 9 o'clock and 9.30 in the evening.  between
  23. Our grandparents did not used to go to school because they had to do a lot of housework.  didn’t use
  24. There wasn't no electricity in our village ten years ago. no  any or wasn’t  was
  25. Everyone was exciting as the prince wanted to choose his wife from the village.  excited
  IV. Choose the best answer
  26. Who ate all the cake? Oh, I think Mai (does/ ate/ did/ was)
  27. S1: Would you like a piece of chocolate?
  S2: (No, I wouldn’t like/ No, I would/ Thanks. I’m not hungry/Yes, I am)
  28. You (needn’t/ don’t need/ need/ needn’t to ) come tomorrow if you have something else to do.
  29. What (is playing/ is played/ are they play/ is on ) at the ABC cinema tonight?
  30. Twenty dollars (are/ is/ will be/ can be) not much.
  31. They asked me (to/ at/ with/ for) giving them some help, and I agreed.
  V. Complete these tag questions.
  32. Don’t drive your car fast, …………will you………….?
  33. Learn all the new English words by heart,……will you…………..?
  34 That sounds like hard work,………doesn’t it……………..?
  35. Let’s go and buy some cold drinks, ……Shall we……….?
  36. This is the first time you have seen this play,…………isn’t it………..?
  37. This classroom has already been cleaned by the students,………hasn’t it………….?
  38. They will have a discussion on the garbage problem tomorrow,…………won’t they………….?
  39. We should have the meeting at 8 am tomorrow,…………shouldn’t we……………?
  40. She used to cry a lot when she was a baby,…………………didn’t she…………?
  41. Viet was very good at swimming,………wasn’t he…………?

  VI. Rewrite these sentences using the suggested words
  42. Who does these shoes belong to? [owner]  Who is the owner of these shoes?
  43. We had lots of friends when we lived in the country. [have]
   We used to have lots of friends when we lived in the
  44. Miss Lien rides a motorbike to work everyday. [gets]
   Miss Lien gets to work by motorbike everyday.
  45. July 1st is my sister's birthday. [ born]  My sister was born on July 1st
  VII. Complete these sentences by filling the correct form of the words given in the gap.
  46. I spent all of my .......childhood...............in the countryside. (child)
  47. What time do you .....usually........start work? Oh, at seven o'clock in the morning. (use)
  48. Every women nowadays seems to want to lose ...........weight.......... (heavy)
  49. Are you afraid of .........gaining............too much weight. (gain)
  50. She is very.............attractive................... She attracts many men. (attract)
  51. The police are interested in the sudden.........disappearance.....of the valuable painting. (appear)
  52. I believe you because I know you are .............truthful.................(truth)
  53. Do you have a ...........national.............costume in your country? (nation)
  54. They are going to announce the ...........arrival............of the prince. (arrive)
  55. You need a lot of ............patience...........to be a teacher. (patient)
  56. Have you got any ............suggestions............? (suggest)
  57. In ..comparison ...with Laos, Viet Nam grows more tea than Laos, Cambodia.(compare)
  58. Many .........homeless..........people have to leave their home villages for cities . (home)
  59. Those berries are...........poisonous ................ Don't eat them. (poison)
  60. They are........setting..........up a new theater here now. (set)
  ……………………………………
  TEST 5 - English 8.
  KIEM TRA GIUA HOC KI 1 - so 1.

  Theory.

  - lift sth / give sb a bike lift
  - fright (n) frighten (v) frightened/ frightening (a)
  - electricity/ electric/ electrical
  - device thiết bị, máy móc trong nhà, nhà máy, cộng đồng
  - equipment trang thiết bị cung cấp cho ai
  - equip sb with sth
  - marry sb = get married to sb = take sb in marriage
  - marriage cưới, kết hôn
  - an offer of marriage lời cầu hôn
  - marriage bureau cơ quan đăng ký kết hôn
  - marriage line giấy kết hôn
  - marriageable (a) đủ tuổi lấy vợ, chồng
  - married (a) có vợ, chồng, cưới rồi
  - set of 6 cups/ set of points tập hợp điểm/ set of day lúc chiều tà/ set of the hill có dáng quả đồi
  - set foot on đặt chân lên/ a watch bố trí canh phòng/ my clock lấy lại giờ
  - set up / set off khởi hành, làm tăng lên cái gì đó
  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.
  1. a. honest b. hour c. honor d. humor
  2. a. escape b. graze c. transit d. chase
  3. a. knife b. sink c. excite d. device
  4. a. magic b. generous c. magazine d. refrigerator
  5. a. deaf b. beat c. lead d. teach
  II. Fill a given word in the box in each blank
  able chain frightened heavy lift measure quick step strength talked
  Gulliver was always very [6]...quick...at learning languages, and before long, he was [7]..able ...to understand what the little people said and [8]....talked...to them. Although they were rather [9]..frightened ..of him, they bought him plenty to eat and when he promised to be careful not to [10]..step...on them and not to put them in his pockets, they took the [11].chain ...off his leg.
  With his great [12]..strength...he was able to help the little men in many ways, for example, in building. He could [13]..lift ...great stone which seemed to them very [14]..heavy... and they wanted him to [15]...measure…...their island for them by walking round it and counting the steps he took.
  III. Choose the best answer
  16. Mr. Thanh used to [smoke/ smoking/ smoked/ to smoke] when he was small.
  17. The 7 o'clock train always leaves on time. If you arrive [before/ after/ at/ on ] 7 o'clock, you'll miss it
  18. My uncle has worked with people who could.....hear .....speak. (either, or/ either, nor/ nor, either/ neither, nor)
  19. Why are you turning on the television? - I [am going to watch/ will watch/ watch/ shall watch] the news.
  20. Hung is not [enough old/ old enough/ old/ enough] to ride motorbike to school.
  21. Green trees [give/ are giving/ gives/ giving] oxygen for us.
  22. We [must/ have/get used/used ] to putting knives out of children's reach.
  23. Tom failed the exam [because/ because of/ so/ or] his laziness.
  24. I [didn't/ wasn't/ won't/ can't] eat much this morning, so I am hungry now.
  25. Tama has [short curly/ curly short] hair.
  IV. Put a suitable preposition in the blank
  26. The English course begins ......on.....May 9th, and ends sometimes .....in......September.
  27. In the past, our grandparents had to do a lot of hard work without the help of modern equipment.
  28. In my room, I can see a big tree ...from......the window.
  29. It's a bit farther .......from..........my house to the theater than yours.
  30. My friends sometimes laugh .....at........my jokes.
  31. Our new teacher is slim ....with......long black hair.
  32. I used to live ..on.......a farm and look .....after........my younger brother.
  V. Put the correct form of the word at the end in the gap.
  33. The ...invention ...of television made Alexander G. Bell famous all over the world [invent]
  34. We're worried about .........safety........of children [safe]
  35. My brother has a new..........electric.............cooker . [electricity]
  36. You must put all ........dangerous..........objects out of children's reach [danger]
  37. The Prince and the poor girl had a happy .............marriage...........[marry]
  VI. Rewrite these sentences
  38. We were late for school because of the heavy rain this morning. --> Because it.....................
   Because it rained heavily this morning, we were late for school.
  39. The ladder is too short to reach the window.  The ladder isn’t long enough to reach the window.
  40. Is it necessary for me to clean this table?  Do I need/ have to clean this table?
  41. Riding a bicycle fast is dangerous.  It is dangerous to ride a bicycle fast.
  42. When I was small, my family lived in Hai Phong. --> My family used.....................
   My family used to live in Hai phong when I was small.
  VII. Write sentences using the suggested words.
  43. My brother/ usually/ have/ some rice/ dinner/ but/ this evening/ have/ instant noodles.
   My brother usually has some rice for dinner, but this evening he had instant noodles.
  44. Nam/ not play/ lot/ sports/ when/ he/ be/ child.
   Nam didn’t use to play lots of sports when he was a child.
  45. Lan/ get/ good marks/ because/ she/ work/ hard/ the final exam.
   Lan got good marks because she worked hard for the final exam.
  46. We/ go/ travel/ Ho Chi Minh City/ train/ this Sunday.
   We are going to travel to HCM city by train this Sunday.
  47. The flat/ not/ big/ enough/ family/ eight people/live in.
   The flat isn’t big enough for a family of eight people to live in.
  48. Please/ not make/ special preparations/ your visit.
   Please don’t make any special preparations for your visit.
  49. As/ you know/ we/ buy/ a new house/ September
   As you know, we bought a new house in September.
  50. I/ look forward to/ meet/ you soon, my friend.
   I am looking forward to meeting you soon, my friend.

  TEST 6 - English 8.
  KIEM TRA GIUA HOC KI 1 - so 2

  Theory.
  * be not………/ not to be
  * Causative form : have sb do/ have sth done by… = get sb to do / get sth done by…..
  * passive voice (people say……………..)
  - paint sth / paintwork = the coat of paint
  - paint sth adj
  - try to do/ try my best to do/ in doing sth/ try on sth
  - because / because of….
  I. Put the correct form of the verbs in the bracket
  - They [1. work].....used to work .........very hard when they [2. be] .....were.........young.
  - I am doing my homework. I can't come with you now. As soon as I (3. do)..have done......all of it, I (4. go)......will go.....with you.
  - It always [5. rain]..... rains...........a lot at the weekends.
  - Mrs. Hien [6. go]...has gone.......to the market. You [7. tell]..can you tell ..her the news when she [8. come]...comes .back?
  - By this time last year, my brother [9. spend]...was spending ..his summer holiday [10. do]..doing ....volunteer work in the mountainous areas.
  II. Fill a word from the box in the blank.
  how because but on one are field of the their
  This small country is mostly farmland. The animals which can be seen most often [11]….are...cows and sheep. Most farm has a few geese, too. There are donkeys, [12]..but...not many horses. There is a lot of wheat and potatoes, and there are tomatoes [13]….on...the south side of the hills. In the summer the men, women and children work together in the [14..field.., seven days a week. The people work hard all [15]..their….lives. The only two factories in the country are in the capital. [16]..one...makes toys and games, and the other makes knives and forks. All [17]..the….things are for export. The East of the country is thick forests, the home [18]..of...wild ponies, deer and wolves. Photos of cliffs along the coast show [19]..how....beautiful the country is. But not many tourists visit it [20]..because....the airport is too small for most aircraft.
  III. Correct the mistake in each sentence
  21. On Saturday we haven't  don’t have to wear uniform when we go to school.
  22. What is your brother going to study in  at university in September?
  23. This bag is not enough big  big enough to carry all the shopping.
  24. I'll talk to the boss when he will be  is back.
  25. The children are keen of  on to the old folktales.
  IV. Choose the best answer
  26. I [ not used/ wasn't used/ didn't use/ wasn't using] to go out when I was in the countryside.
  27. I (am looking/ look/ will look/ would look) forward to hearing from you soon, Sir.
  28. I hope that [you'll/ you're visiting/ you visited/ you'd visit] us when you come to Hanoi.
  29. At first, she doesn’t like tea, but now she is (loves/ fastened/ addicted/ fascinated) to it.
  30. It’s unwise to buy new shoes or sandals without first (taking/ putting/ trying/ wearing) them on.
  V. Fill in each blank with [ a/ an/ the or X]
  31. Our new teacher has ...an....oval face with ....X......wavy hair.
  32. Nga is ....the.....most sociable person in my class.
  33. His father died of ......a....broken heart.
  34. I used to work on .....the........farm. it's in......the.....north of the country.
  35. We mustn't let ...X...children play in ....the.....kitchen because it's .....a....dangerous place.
  36. What ....X.......beautiful weather today!
  VI. Rewrite sentences using the suggested words
  37. Nam couldn't lift the candy box because he was weak. [because of]
   Because of his being weak/ Because of his weakness, Nam couldn’t lift the candy box.
  38. How about buying another armchair. [Let's]
   Let’s buy another armchair.
  39. The front yard is too small to play football in. [ large enough]
   The front yard isn’t large enough to play football in
  40. Can you show me the way to the railway station, please? (tell)
   Can you tell me how to get to the railway station please?
  41. In spite of having different characters, we are close friends. [Although]
   Although we have different characters, we are close friends.
  VII. Change these sentences into passive voice.
  42. They said he would return that book to me next week.
   He was said to return that book to me next week.
  43. Did you give Lan an English-Vietnamese dictionary on her birthday?
   Was Lan given an English-Vietnamese dictionary on her birthday by you?
  44. No one likes reading that book.  That book isn’t liked to read
  45. Nobody has used this bicycle for many years.  This bicycle hasn’t been used for many years.
  46. You have to give the book back.  The book has to be given back.
  47. Mozart wrote more than 600 pieces of music.  More than 600 pieces of music were written by Mozart
  48. He is painting his house green now.  His house is being painted green now.
  49. People speak English all over the world.  English is spoken all over the world.
  50. We haven't met him for 3 months.  He hasn’t been met for 3 months by us?
  51. They are going to build a new bridge over the river near my house.
   A new bridge is going to be built over the river near my house.
  52. They have supposed that Nam is studying hard for the coming exam.
   Nam has been supposed to be studying hard for the coming exam.
  53. People have believed that the UFOs are not the weather balloons as someone said.
   The UFOs have been believed not to be the weather balloons as someone said.
  54. Scientists have helped farmers in many ways by giving them stronger fertilizers and hybrid seeds.
   Farmers have been helped by scientists in many ways by giving them stronger fertilizer and hybrid seeds.
  55. They have just had five persons paint their house green.
   They have just had their house painted green by five persons.
  ……………………………………………….
  TEST 7 - English 8.
  KIEM TRA GIUA HOC KI 1 NANG CAO - so 1
  Theory.
  - flee bỏ chạy, bỏ trốn, trôi qua = play truant
  - flee/ fled/ fled (time is fleeing way
  - The night has fled đêm đã trôi qua
  - fall onto the ground lăn ra đất
  - play dead giả vờ chết ( play +adj giả vờ)
  - came up to tiến lại gần
  - breath /breθ/, breathe /bri:đ/
  - in time of danger lúc nguy hiểm
  - desert /'dezət/ sa mạc
  - desert /di'zə:t] bỏ ai, rời bỏ
  - it is my job to do sth = My job is to do sth
  - a bike of my own = my own bike
  - smile at/ laugh at…….
  - a nice smile / a cheerful laughter
  I. Choose the best answer
  Two friends were walking through the forest (1. when/ and/ after/ suddenly) a bear attacked them. One turned down and fled. He (2. climb/ climbing/ climbed/ to climb) up a tree and sat there while the (3. boy/ girl/ other/ student) remained on the road. There was nothing (4. of/ with/ about/ for) him to do but fall into the ground and play dead. The bear came up to (5. he/ him/ the tree/ his) and sniffed. The boy even stopped (6. breath/breathe/breathing/ to breathe) . The bear sniffed his face, decided he was (7. die/ dead/ death/ died) and lumbered off. When the bear was (8. gone/ go/ to go/ going) the other boy climbed down and said with a smile, " What did the bear whisper in your ear?" " It said that someone (9. who/ which/ whom/ that) deserts his friends in time of danger (10. are/ is/ will be/ must be) not a good friend at all"
  II. Correct the mistake.
  11. Lan seemed happily when she received her aunt's letter.  happy
  12. My brother didn't have money enough to buy the dictionary he liked.  enough money
  13. The boy fell down some steps but unfortunately he didn't hurt himself  fortunately
  14. We should put the coffee table among the armchair and the couch.  between
  15. Minh falls asleep now because of stay up too late last night.  staying
  III. Put the correct form of the word at the end in each blank [2 pts]
  16. We were shocked at the news of his .......death.........[die]
  17. David Copperfield is a famous........magician..........[magic]
  18. I think gun toys are......unsuitable ..........gifts for the children [suit]
  19. The work was still at .....experimental ......level [experiment]
  20. My brother draws cartoons for a ..............humorous............magazine [humor]
  IV. Fill in each gap with a suitable word
  Yesterday afternoon Frank Hawking told me about his experience when (21)....young.......... Frank is now the head of a very large business company, but as a boy he (22).....used ........ to work in a small shop. It was his job to repair bicycles and at that time he used to work fourteen hours a (23)....day ........ He saved money for years and in 1938 he bought a small workshop of his own. During the war Frank used to make spare parts for planes. At that time he had two helpers. By the end of the war, the small workshop became a large factory (24).....which ........ employed seven hundred and twenty eight people. Frank smiled when he remembered his early years and the long road to (25).......success........ He was smiling when the door opened and his wife came in. she wanted him to repair their son's bicycle.
  V. Put the correct form of the verbs in brackets.
  The first electronic computer (26. build)......was built....... at the university of Pennsylvania in 1946, although the computer looked like machines built in the 19th century. Computers were sold commercially for the first time in the 1950s, and a lot of progress (27. make).....has made.........since then. Computers are now much smaller and more powerful, and they (28. can/ buy).....can be bought........much more cheaply.
  Computers (29. use)......are being used .........in many fields - in business, science, medicine and education, for example. They (30. can/use).....can be used .......to forecast the weather or control robots which make cars. The computer's memory is the place where information (31. keep)….is kept…..and calculations (32. do)….are done….
  VI. Rewrite sentences using the suggested words
  33. They won't be able to come this Sunday.  It will be impossible for them to come this Sunday
  34. We arrived too late to see the first film.  We didn't arrive early enough to see the first film.
  35. When is John and Mary's Wedding?  When are John and Mary going to get married?
  36. He remembered, and so did she.  He didn't forget and neither did she.
  37. Would you mind smoking in here?  I'd rather you smoked in here.
  38. They spoke that she had a bad cold .  She was spoken to have had a bad cold .
  39. He should see a doctor to check up his health.  A doctor should be seen to check up his health.
  40. She advised me not to copy her test.  I was advised not to copy her test
  41. They are going to have a neighbor look after their house next Sunday.  They are going
   They are going to have their house looked after by a neighbor next Sunday.
  42. Lan kept telling about the lion- tamer.  A lion- tamer was kept to tell about by Lan.
  43. I have seen this film several times.  This film has been seen several times by me
  44. I haven’t met him before.  It’s the first time I’ve met him.
  45. Let her go out with her dog.  She is allowed to go out with her dog.
  VII. Write the letter using the suggested words [1 pt]
  46. three months ago/ I/ buy/ new/ washing machine/ shop.
   Three months ago I bought a new washing machine from your shop.
  47. machine/ give me/ a good service/ since/ I/ buy/ until yesterday.
   The machine had given me a good service since I bought until yesterday.
  48. I/ sorry/ tell you/ something/ now/ go wrong/ it.
   I’m sorry to tell you that something is now going wrong with it.
  49. there/ be/ a strange noise/ come/ machine/ and/ it/ not work.
   There is a strange noise coming from the machine and it doesn’t work/ isn’t working.
  50. you/ please/ send/ engineer/ look at/ it/ me?
   Could / Will you please send an engineer to look at it for me?
  …………………………………………….
  TEST 8 - English 8.
  KIEM TRA GIUA HOC KI 1 NANG CAO - so 2


  Theory.
  * restricted relative clauses (Vp2/ Ving)
  - to green nhuộm thành mầu xanh
  - take sth cầm, lấy, mang, bắt,uống thuốc,chụp ảnh …/- take notes ghi chép
  - take the chance/ the opportunity to do sth tranh thủ cơ hội
  - take well ăn ảnh /- take after = look like/- take sb/ sth along mang theo/- take on sth đảm nhận
  - take over tiếp quản, tiếp nhận/- take care of sb/ take care (not) to do sth./- take off cất cánh, cởi quàn áo
  - take to sth nhờ đến/- take up cầm, nhặt lên, cho lên xe, chọn 1 nghề/ take place in = occur in = happen in
  - get/ become/ go/ grow adj trở nên/ - come to be = become
  - travel abroad du lịch nước ngoài/- go abroad đi nước ngoài
  - those who …/ those which….
  - convert sth into = change sth into..
  - engineer (v) xây dựng, điều hành/ engineering (n) nghề kỹ sư
  -I. Choose the best answer.
  1. After she (cleans/ was cleaning/ have cleaned/had cleaned), she had a shower.
  2. They have just painted their house (greenly/ greenness/ green/ to green)
  3. Sorry to keep you (wait/ to wait/ waited/ waiting) long.
  4. After two weeks at the new school, Mary got used (to study/ to studied/ to studying/ to be studying) there.
  5. Remember to keep your hands (always clean/ clean always/ always cleanly/ cleanly always)
  6. Do you know the reason (that/ which/ what/ why) he insisted (by/ in/ with/ on) meeting the manager?
  7. We don’t like James because he is unsociable. We think he is a (bored/ boring/ bore/ too bore) person.
  8. We find this (difficulty/ difficulties/ difficult) to finish in two days.
  9. Be careful ! You should take care (of not falling/ falling/ not falling/ not to fall) down. The road is too bad.
  10. In general, my father would rather (have/ has/ to have/ having) tea than coffee.
  II. Choose the best answer.
  The coastal village of Breton today welcomed home Frank Davies. At the end of his two-year voyage [11. around/ through/ on/ over] the world. Mr. Davies who is 75, was born in a village and was a [12. student/ professor/ officer/ teacher] at a school for 50 years. When he retired he [13. sells/ sale/ sold/ sell] his house to buy a boat and see the world. Now he has returned to the village where he has [14. too/ so/ such/ very] many friends.
  When asked what he was going to do [15. then/ next/ recently/ last], Frank replied that he wanted to write a book about [16. him/ his/ he's/ himself] travels. He had kept a diary [17. at/ for/ with/ during] the voyage and taken over 600 photographs of the [18. exciting/ usual/ interested/ excited] places he had visited. Frank [19. wishes/ wants/ likes/ hopes] the book will encourage people of all ages to take [20. up/ off/ in/ to] the sport of sailing.
  III. Complete the dialogue.
  Tourist: Good morning. Could you suggest what we should visit here? Are there any old buildings, for example?
  Officer: Well, there is the Art Museum. It's very famous.
  Tourist: How [21] can I/ we get there?
  Officer: Take the number 14 bus from here, it goes straight there.
  Tourist: How [22] often does the bus/ it run?
  Officer: At quarter to and quarter past the hour.
  Tourist: How [23] long does it take me/ us to get there?
  Officer: Oh, it only takes about 10 minutes, so it's not far.
  Tourist: When [24] does the museum open?
  Officer: Everyday, including weekends. Opening hours are 10 am to 4 p.m.
  Tourist: Is [25] Is it expensive/ costly?
  Officer: No, not very. It costs $ 2.00 for adults and $ 1.00 for children.
  IV. Fill a suitable word in each blank
  In the old days, England was almost purely agriculture and grew most of [26]....its.....food. but at the beginning of the 19th [2].....century ........., the coal miners and factories created [28].......by........the industrial Revolution drew ( lôi cuốn) many farmers away [29].....from........their land. Labor grew scarce [skeəs] (a. hiếm có, khan hiếm) and corn imported from [30]......abroad.....came to be cheaper than that [31]..grown ....in England. Many farmers were then ruined, or deserted their [32].....land.....for the factories and those [33]..who...remained converted their fields [34]..into.....pasture land. Although the 19th century the chief resource/ labor of England farmers [35] was cattle breeding (nuôi lấy giống) and dairy products.
  V. Correct ten mistakes in the passage below. ( 36 - 45)
  David just left 1.  has just left school. Next year, he is going to travel around the world. He says, 2.  said " I want to get any 3.  some experiences of life before I start work 4.  working ". He is going to spend six months in South America and six months on 5.  in Southeast Asia.
  First of all, he is going to get a work 6.  job in a factory in Brazil - His father has some friend 7.  friends there. When he goes to Southeast Asia, he is going to try to find work teaching English, such as in Vietnam. After he's 9.  his year abroad, David is going to study engineer 10.  engineering at London University.
  VI. Rewrite these sentences using the suggested words at the end.
  46. Your daughter needs to study harder. [enough]  Your daughter doesn’t study hard enough
  47. It's important for you to revise this lesson carefully. [have]  You have to revise this lesson carefully
  48. May I borrow your camera? [mind]
   Would you mind if I borrowed your camera? Do you mind if I borrow your camera?
  49. Getting a good job doesn't interest him. [interested]  He isn’t interested in getting a good job
  50. No one in the group is younger than Mai. [youngest]  Mai is the youngest in the group.
  ………………………………..
  TEST 9 - Hoc Ky I - English 8.
  Theory.

  * “never” in present perfect tense.
  - have never done……..before.
  - have a great success in …….
  - work in Phu Binh/ for a factory/ on Math / with computer.
  - put into sth sth đặt cái gì bên cạnh cái gì.
  - a method of = an approach of = a procedure of
  - award sth to sb tặng, thưởng phạt (sau trận đấu)
  - reward sth with sth for tặng ai cái gì vì (do có công, thành tích)
  - converse/'kɔnvə:s/ with sb about sth chuyện trò với ai
  - converse together chuyện trò / converser người trò chuyện /- converse (a) ngược lại
  - conversation/ conversational đàm thoại/conversationalist người hay trò chuyện.
  - differ (with/ from) sb in age / on/ about sth khác, không giống về tuổi/
  I. Put a suitable word in each blank. "Holiday courses in Scotland"
  Our classes take place for three hours every morning [1]....from.....Monday to Friday. The maximum class size [2]..is…..twenty, and the average is ten. We use modern methods of [3]......teaching........and learning, and the school has a language laboratory [= room lə'bɔrətəri], a video camera and a recorder. You will only be successful [4]...in...improving your English. However, your English is good and [5] you can...practice... speaking English much , you will still have to take a short [6]..examination...in English as soon as you arrive. In this way, we can put you in a [7]. class...at the most suitable level.
  There are two classes [8]....for.....the elementary level; one is for complete beginners and the [9]..other...is for students who know a [10]....little....English. In both classes you will practice simple conversations.
  II. Make questions for the underlined parts
  11. My sister studied very well in grade 8.  How did your sister study in grade 8?
  12. We have English three times a week.  How often do you have English?
  13. The class teacher gave Mr. Binh her son's school report.  What did the class teacher give Mr. Binh?
  14. Mrs. Nhung is talking to the math teacher.  Who is Mrs. Nhung talking to?
  15. You should try to learn twelve new words in two days.
   How many new words should we/ I try to learn in two days?
  16. I am going to study English in Australia next year.  Where are you going to study English next year?
  17. It is fifteen kilometers from our house to the college.  How far is it from your house to the college?
  18. It takes Tam 20 minutes to walk to school everyday.
   How long does it take Tam to walk to school everyday?
  19. They went to Ho Chi Ming City four days ago.  When did they go to HCM city?
  20. We ought to read new words loudly because that's the way to have correct pronunciation.
   Why ought you to read new words loudly?
  III. Fill a correct form of the word at the end in each blank
  21. You should be .......proud........of your son, Mrs. Hoa. [pride]
  22. You should......vary.......your ways of learning new words. [various]
  23. ..revision.....is very important because it helps you practice the new words more times [revise]
  24. Your English ....pronunciation.........is not very good. You should work harder. [pronounce]
  25. Minh's listening skill is .....unsatisfactory........and she really needs to improve it. [satisfy]
  IV. Change these sentences into reported speech.
  26. " Please show me your homework" the teacher said.
   The teacher asked/ told me to show him my homework
  27. " You should keep your room tidy," My mother said to me.
   My mother suggested (I should keep my room tidy/ my keeping my room tidy)
  28. " Can you buy me some stamps?" Tom said to me.
   Tom asked / told/ requested me to buy him some stamps.
  29. " Don't read the answer keys before you finish the task," the teacher told us.
   The teacher told/ asked / requested us not to read the answer key before we finished the task.
  30. " Could you open the window for me?" My brother said.
   My brother asked / told/ requested me to open the window for him.
  V. Fill a suitable preposition in each gap
  31. You should learn irregular verbs ........by......heart.
  32. Please wait......for.......us outside the school gate.
  33. Mrs. Hien's daughter should work harder .......on........her English spelling.
  34. Some learners make a list and put….into….it the meaning ..of...new words...in...mother tongue.
  35. Many thanks.....for......your letter. I'm very pleased to hear......from......you.
  36. Please turn ...on...the lights...for....me. it's getting very dark here.
  VI. Choose the best answer
  37. My aunt speaks English very [ good/ well/ goodly/ best]
  38. We have Math on Tuesday, Thursday, and Friday. It means we have Math [ once/ twice/ three times/ four times] a week.
  39. Lan promises to [try/ make/ work/ learn] her best in learning English.
  40. Learners do not only learn the meaning [too/ as well as/ also/ but also] the spelling and pronunciation of new words.
  41. The manager asked me [wait/ waiting/ to wait/ waited] for him outside his office.
  VII. Find and correct the mistakes in these sentences.( there is one in each sentence)
  42. The children are eager go to school.  to go
  43. Nowadays it is difficult get a job.  to get
  44. I felt very coldly when I went out of the room.  cold
  45. He learns English as well as his sister is.  does
  46. Our parents rewarded him with his rapid progress at school.  for
  47. Does she fond of reading books?  Is
  48. When I came home this morning, my children are playing chess.  were
  49. Did you finished your homework yet? No. I’m doing it.  have
  50. They just bought a new house in the village.  have just bought
  ………………………………………………
  TEST 10 - Hoc Ky I - English 8.


  Theory.

  - oblige sb to do sth = make sb do sth bắt buộc ai làm gì
  - oblige sb with sth làm ơn giúp
  - be obliged to sb for sth biết ơn ai về cái gì/ buộc ai phải làm gì
  - be obliged in cảm thấy bị bắt buộc làm gì
  - draw a salary = have a salary
  - afford to do sth ai đó có khả năng làm gì, mua gì
  - fill sth out = finish sth
  - book sth in advance

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest
  1. a. recycle b. sky c. why d. century
  2. a. resources b. beaches c. lakes d. oranges
  3. a. meal b. ahead c. reading d. please
  4. a. youth b. thank c. thirsty d. cloth
  5. a. favor b. glad c. bank d. happy
  II. Put the correct form of the verbs in brackets
  - My sister loves [6. cook].....cooking.......but she doesn't like [7. wash]...washing....the dishes.
  - The concert [8. begin].....begins......at 7.30 tonight.
  - Are we able [9. join]....to join......the Y & Y Green group?
  - Nam [10. not want] doesn’t want [11. go] to go to the Water Park because she [12. visit] visited it yesterday.
  - You [13. enjoy].....Did you enjoy.....[14. watch]......watching........the movie on TV last night?
  - We [15. collect]...are going to collect....garbage in Lenin park next Sunday.
  III. Put a given word in each blank
  afford/ baby-sister/ kitchen/ look/ middle-class/ proud/ returning/ things/ washing/ whenever
  I really feel obliged in helping my mother [16].....whenever ........what she asks me to do. We are a [17]....middle-class.....family with parents and only two children. My father is drawing a small salary, so we can't [18]....afford ......to have a servant to help in the [19.....kitchen......and the housework. In the afternoon after [20].....returning..... from school, I help my mother in her [21]....washing...... Sometimes she asks me to go to the shop to buy [22]....things.......; but most of the time I act as a [23]...baby-sister ..... My brother is an eight-month old boy. Most of the time I [24].....look........after my younger brother, so my mother can do her work. I sometimes feel [25].....proud........that I can help my mother.
  IV. Correct the mistake in each sentence.
  26. Why does your father dislike to drive the car?  driving
  27. I'm glad telling you that I'm going to have interesting activities.  to tell
  28. Is there something interesting at school this month?  anything
  29. Viet's brother is very well at repairing household appliances.  good
  30. All you have to do is collect glass, paper and cans, and send it for recycling.  to collect
  V. Fill ( a/ an/ the/ X) in each gap.
  31. Could you do me ....a...favor please, Mr. Hoang?
  32. Can you show me to the nearest bus-stop? Oh. Go straight ahead, then take the second turning on the right
  33. The scout is helping an old man to cross the street.
  34. You can participate in this program to raise X funds for the poor.
  35. They are having an environment month. They are going to clean the lakes' bank.
  VI. Put the words in the right order to make meaningful sentences
  36. playing, running, brother, especially, badminton, my, and, likes, sports.
   My brother likes playing sports and running especially badminton.
  37. form, fill, get, we, out, let, application, and, it, me, can, an.
   Let me get an application form and we can fill it out
  38. marks, at school, wants, exams, very hard, high, by, Nam, have, working, in, to.
   Nam wants to have high marks in exams by working very hard at school.
  39. people, projects, we, other, small, hope, with, help, their, to.
   We hope to help other people with their small projects.
  40. homework, plays, games, after, his, usually, computer, his, Tom, doing/ all.
   Tom usually plays computer games after doing all his homework.
  VII. Put the correct form of the verbs in brackets.
  41. At last you are here. I ( wait) …………have waited ………….for you more than an hour.
  42. They ( live)……have lived……. in the neighborhood for 10 year, and they ( just make)………have just made….. up their minds to move.
  43. The floor of your class (look) looks very clean. It (already clean) has already been cleaned by the students.
  44. I can't find where my pen is. Well, you ( ever ask) have you (ever) asked anyone in your class?
  45. You'll avoid ( wait) ………waiting…..by ( book) booking a table in advance.
  46. It was not very kind of you ( leave) to leave here without (say) saying goodbye.
  47. I never ( watch) have never watched a more interesting football match than that.
  48. I never ( eat) have never eaten meals with knives and forks before.
  48. He couldn't remember ( drive) driving a long the road before the accident ( happen) happened
  50. I'd rather you ( go) went to work on foot to save energy.


  …………………………………………..
   
 17. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  TEST 11 - Hoc Ky I - English 8.
  Theory.

  - Since when + present perfect
  - reside in………..
  - residence thời gian trú quán/ - resident (a) thường trú/ - residential (a) thuộc về của riêng.
  - residential address địa chỉ nhà riêng/- resident (n) = people
  I. Put the correct form of the verbs in the bracket.
  Barbara and John [1. be]..are...neighbors. they [2. know]..have known ...each other for several years. Barbara [3. move]……moved...into her house in 1995 and John [4. live]……has lived……….next door since he [5. come]......came.......to the area in 1996. Barbara (6. be)..is....a writer. She [7. write]………has written…...seven novels and [8. win]……won…..several awards for her books. A few years ago she [9. win]...won...the prize for the most promising author of the year. At the moment she [10. write]....is writing.....a detective story.
  II. Fill a suitable word in each blank
  11. We have been to Hoi An ......for.......five days.
  12. My sister's taste is different ......from......mine, because she likes sugar, but I don't.
  13. Mr. Long is the ......same.......age as my father.
  14. Mia's house is as big …...as…….ours.
  15. I haven't phoned Hoa .....since......last month.
  16. Since .....when......have you worked for this company?
  17. Surface mail is .....much........cheaper than airmail
  18. How.....long.....has your aunt lived there?
  19. It started raining two hours .......ago.......
  20. The play was quite different from ......what.......I had thought.
  III. Fill the correct form of the word at the end in each blank
  21. The .....residents......in our neighborhood are very kind [reside].
  22. Would you like to go to the English .......speaking.......contest? [speak]
  23. Dogs are very ..........friendly...........pets. [friend]
  24. First of all, we have to ....weigh......the parcel, madam. [weight]
  25. Have you seen the ......advertisement........." What's on tonight?" [ advertise]
  IV. Rewrite these sentences. use the cues given.
  26. I think coffee is better than tea. (prefer)  I prefer coffee to tea.
  27. Learning English is necessary. (learn)  It is necessary to learn English.
  28. I started running one mile every morning 3 years ago. (for 3 years)
   I have run one mile every morning for 3 years.
  29. I can't swim very well. (good at)  I am not good at swimming.
  30. I ride my bike very carefully. (careful)  I am a careful bicycle rider
  31. She thinks tennis is wonderful game. (loves)  She loves playing tennis.
  32. Mozart wrote more than 600 pieces of music. (written by)
   More than 600 pieces of music were written by Mozart.
  33. He is painting his house green now. (being) His house is being painted green now.
  34. You have to give the book back. (given)  The book has to be given back.
  35. No one I know is taller than he is. (tallest)  he is the tallest (person) I know.
  V. Choose the best answer.
  36. His garden isn't so large [ as/ than] mine.
  37. My dictionary is different [than/ from] Lien's.
  38. Her mother is the [same/ similar] age as yours.
  39. We haven't talked to your sister [for/ since] a long time.
  40. Trung [hasn't collected/ didn't collected] stamps since Christmas.
  41. It's nine months since I [drank/ have drunk] Lipton tea.
  42. There are [much/ more] than eight stories in the mall.
  43. The students were worried [about/ for] the results of the final exam.
  44. We should organize the meeting in [so/ order] to discuss the new pay offer.
  45. She is [enough/ too] tired to cook the meal tonight.
  VI. Rewrite these sentences using the suggested words
  46. I last saw Minh six months ago.  I haven't seen Minh for 6 months
  47. The last time Tom visited his uncle was two years ago.  It's 2 years since Tom last visited his uncle.
  48. Hoa hasn't written to her parents for three months.
   The last time Hoa wrote to her parents was 3 months ago
  49. Lan is better at Math than Nga.  Nga isn't so/as good at Math as Lan
  50. The last time we ate this kind of food was in January.
   We haven't eaten this kind of food since January.
  ……………………………………………
  TEST 12 - Hoc Ky I - English 8.
  Theory.
  - Be Ving for changes with (get/ become/ grow/...)
  - The city life --> life in the city
  - Wash the dishes and clothes --> do the washing up/ the wash-up
  - Ving (joining two sentences into a new one)
  - the problem of sth for sb is…………………..
  I. Put the correct form of the verbs in the bracket
  - Your son [1. get].......is getting........taller and taller, Mrs. Mai.
  - Hung [2. not visit]......hasn’t visited .......his grandparents since he [3. go].....went......to University.
  - You [4. be] have you been to Phong Nha caves before? Yes, I (5) spend] spent my holiday last summer.
  - My sister always [6. do]…does the washing up, but I [7. do] am going to do it tonight because she is sick.
  - We [8. have]....are having....a very nice weekend in the country, but we [9. not want].....don’t want...[10. live]…to live…….here permanently.
  II. Fill a suitable word in each blank
  I live in a small village called Vinh An. There [11]....are......about 600 people here. I love the village [12]...because ....it is very quiet and life is easy and slow. The village is always clean - people look [13]..after .....it with great care. The air is always clean, [14]......and....... it is much more friendly here than in a city because everyone knows everyone else, and [15]....when........someone has a problem, there are always people who can help.
  There are only a [16]...few....things that I don't know about Vinh An. One thing is that we don't have [17]...many....things to do in the evening. We don't have any cinemas or theaters. The[18]....only......thing is that people always talk about [19].....the.......others, and everyone knows what everyone is doing. But I still [20]......prefer.....village life to life in a big city.
  III. Correct the mistake in each sentence
  21. A house in the country is more cheaper than a house in the city.  much
  22. It's become more and more difficult to find a job in this town.  becoming
  23. The students have done the test for a quarter past eight.  since
  24. We are hearing that Kim Lien is a beautiful village.  have heard
  25. The weather is getting hotter and hottest in July.  hotter
  IV. Put the correct form of the word that is opposite to the one given at the end.
  26. Life of the people in .....rural......areas are changing day after day. [urban]
  27. The Vila is ......bigger.......than the apartment [small]
  28. This is the......oldest.......bridge in my country [new]
  29. Is the boat to Hai Phong.........arriving.......at 7.30 [leave]
  30. The streets are becoming .........cleaner........[dirtier]
  31. It is too.......noisy.....I can't hear any thing [quiet]
  32. You look......taller.........in these clothes [short]
  33. It isn't.......easy...........to get used to city life [difficult]
  34. There are still many.......poor.......people in the countryside [rich]
  35. The air in the city is very.........polluted....... [fresh]
  V. Rewrite the following sentences using the cues at the end.
  36. This is the highest building I have ever seen [I have never.................any higher...............this.]
   I have never seen any higher buildings than this one.
  37. Linh likes the country life more than the city life. [Linh prefers...................the city life]
   Linh prefers the country life to the city life.
  38. No cars in the company is bigger than Mr. Ba's [ Mr. Ba's car...............the company]
   Mr. Ba’s car is the biggest (car) in the company.
  39. It's three years since we last met Uncle Tam. [We.........................for three years.
   We haven’t met Uncle Tam for 3 years.
  40. Do you intend to fly to Ho Chi Minh next Monday? [...going....Ho Chi Minh City next Monday? )
   Are you going to fly to HCM City next Monday?
  VI. Write sentences using the suggested words
  41. Problem/ food/ everyone/ world/ get/ worse/ and.
   The problem of food for everyone in the world is getting worse and worse.
  42. Life/ countryside/ simple/ people/ friendly/ and/ air/ clean.
   Life in the country is simple, people are friendly and air is clean.
  43. I/ call/ tell you/ that/ we/ come/ visit/ you/ next weekend.
   I am calling to tell you that we are coming to visit you next week.
  44. My uncle / work/ farm/ since/ he/ return/ the army.
   My uncle has worked on the farm since he returned from the army.
  45. Life/ countryside/ quieter/ and/ more peaceful / city life.
   Life in the country is quieter and more peaceful than the city life.
  VII/ Combine these sentences using the words given at the end of each sentence.
  46. I am very tired. I can’t go for a walk now. ( too + adj……..)
   I am too tired to go for a walk now.
  47. The room is bright. We can learn here. ( adj + enough……)
   The room is bright enough for us to learn in .
  48. He turned the lights off. Then he went to bed. ( after)
   After He had turned the lights off, he went to bed.
  49. The pupils had a parting party. Then they went on their summer vacation. (before)
   The pupils had had a parting party before they went on their summer vacation.
  50. We had dinner. Then we went to the movie. ( Ving)
   Having (had) dinner, we went to the movie.
  TEST 13 - English 8.
  KIEM TRA HOC KI 1 - so 1
  - Since/ As/ Because/ Owing to N/ due to N
  Owing to the drought, the crops are short (thất bát)
  Due to the fog, the flight is cancelled
  - Be/ get used to /sth or Ving
  - What (a/an) adj N ! --> How adj (your/ the/ this/ these/ that/ those) N - be!
  - should (not) do sth --> had better (not) do sth
  - The second conditional (If S Vp1, S would do sth)
  - find sth adj
  - the 1970s/ in the early/ late 1970s
  - Although/ even though/…despite…
  I. Put the correct form of the verbs in the bracket.
  Robert Wilson [1. be]…..is....a politician. He [2. go]……went ……..to Oxford University in 1960, and in 1976 he [3. become].....became ...a member of parliament [= an MP] . He [4. be].....has been......an MP sine then. He [5. be]....was ....Minister of Education from 1980 to 1985. he [6. write]....has written.....many books. He [7. be]...is....married, and [8. have]...has....two children. His family lived in Oxford for 15 years, then they [9. move]....moved....to London in 1980. they now [10. live] ……live……in a house in Kensington Street, London.
  II. Find and correct the mistake in each sentence.
  11. The football match is becoming more and more excited. ---------exciting ---------
  12. You should do your homework myself and you can learn a lot about it.-----yourself/ yourselves -----
  13. Ba always gets excellent grades because he studies hardly. ------hard-------
  14. My mother has cooked the meal for a quarter of an hour. ------has been cooking---------
  15. Do you enjoy living in here or you want to move? -----do you want-------------
  III. Put a suitable word in each blank
  I have just [16]...got/ received ...a letter from my brother, Dave. He is in Australia. He has been there [17].....for...six months. He is an engineer. He is [18]...working....for a big farm, and he has visited a great [19]..number ....of different places in Australia. He has just bought [20]...an...Australian car and he has [21]..gone...to Alice Spring, a small town to the center of Australia. He [22]..will....soon visit Darwin. From [23]..Darwin/ there..., he'll fly to Perth. My brother has [24]..never....been abroad before, so he [25] ..finds....this trip very exciting.
  IV. Choose the best answer.
  One of my favorite (26. movie/ a movie/ movies/ moving) is E.T :The Extra-Terrestrial [tə'restriəl : trái đất] - A fiction story about a friendship of a young boy and a (27. creator/ creature/ creation/ creating) from outer space. It takes place in (28. the/ a/ year/ the year) 1980s in a small American town. (29. Before/ If/ Then/ When) E.T's spaceship leaves without him, he meets Elliot, a boy who becomes his friend. E.T likes Elliot, but he is very homesick, so Elliot decides (30. help/ to help/ helped/ helping) him contact his friends. This is not easy (31. because/ so/ so that/ but) some scientists are searching for E.T in order to study him. Elliot and E.T escape from the scientists (32. in/ of/ with/ by) bicycle. They go to the woods to meet the spaceship that (33. will bring/ will carry/ will get/ will take) E.T home.
  VI. Write sentences using the suggested words
  34. Nam / fond of/ go out for dinner.  Nam is fond of going out for dinner
  35. They / keen on/ watch interesting programmes on TV.
   They are keen on watching interesting programmes on TV.
  36. Linh's parents/ proud/ him/ because/ he/ always/ get/ good marks.
   Linh’s parents are proud of him because he always gets good marks.
  37. We / very interested/ play/ soccer/ when/ live/ countryside.
   We were very interested in playing soccer when we lived in the countryside.
  38. I/ not talk/ uncle/ since/ he/ buy/ new house/ city center.
   I haven’t talked to my uncle since he bought the new house in the city center.
  39. The Browns/ buy/ lot/ food/ because/ they/ have/ party.
   The Browns have just bought a lot of food because they are going to have a party.
  40. It/ only/ a small car/ so/ there/ not/ enough room/ all/ us.
   It is only a small car, so there isn’t enough room for all of us.
  VII. Rewrite these sentences using the cues at the end of each sentence.
  41. Although he is very lazy, he sometimes gets good marks. ( Despite)
   Despite his laziness/ Despite the fact that he is lazy, he sometimes gets good grades.
  42. He drives his car very carefully, so he never has any accidents. ( Because of)
   Because of a careful driver, he never has any accidents.
  43. As a pretty girl, boys are interested in her. ( Since she ………..)
   Since she is a pretty girl, boys are interested in her.
  44. His children are allowed to listen to music in their free time. ( He lets…)
   He lets his children listen to music in their free time.
  45. I don't know the regulations of this school. ( be not used to ….)
   I am not used to the regulations of this school.
  46. What clever students ! ( How…)  How clever your/ the/ these/ those students are!
  47. You shouldn't stay up late, it's not good for your health. ( You'd better …)
   You’d better not stay up late. It’s not good for your health.
  48. I prefer doing my homework in the evening. ( I'd rather…..)
   I’d rather do my homework in the evening.
  49. I'm the only child of my family. ( I wish….)  I wish I were not the only child of the family.
  50. You are lazy to learn lessons, so you always get bad marks. ( If I …….)
   If I were you, I would learn hard/ I wouldn’t be lazy.
  …………………………………………….
  TEST 14 - English 8.
  KIEM TRA HOC KI 1 - so 2

  I. Put the correct form of the verbs in the bracket.
  - My uncle [1. not be]....hasn’t been ......out of his house since he [2. buy].bought the color TV.
  - Look ! A man [3. run]....is running after the bus. He [4. want] wants [5. catch]....to catch....it.
  - Our grandparents [6. live]...live....in Bac Giang. They [7. live] have lived there for over 60 years.
  - Tom hopes he [8. meet]………will meet…..many interesting people when he [9. go]……goes……...on holiday in Hawaii next month.
  - Mai and her sister [10. walk]........are walking.........to school now.
  II. Fill in each gap with a given word in the box [2 pts]
  area foreign knows living major native official population speakers those
  There are about 5,000 [11]....living.....languages in the world today, but about six of them are [12]...major ......languages of the world. Two thirds of the world 's population speak [13]....those.....languages. more than 400 million people speak English as their first or [14].....native......language. another 400 million speak it as a second language. Nobody [15]....knows.....exactly how many people speak it as a [16]....foreign......language. Chinese is the only language with more [17].....speakers.......than English. This is because of the huge [18]....population .....of China, more than one billion people. English is the native or [19]....official ....language on one fifth of the land [20].....area.......of the world. It is spoken in North America, Great Britain and New Zealand. In South Africa and India it is one of the official languages.

  III. Put a suitable preposition in each blank
  21. The house is beautiful.......with.......a large garden.
  22. Many people go to big cities to look.......for......work.
  23. The government has provided many tools .....for......the farmers.
  24. I haven't talked .....to......your brother...since...January.
  25. My handbag is different....from.....yours.
  26. We've been concerned.....about......the new mall......for.......ages.
  27. It's very good..........you to help me.......the housework.
  IV. Find and write the 10 odd words in the following passage.
  People usually give each other 28. √ one gifts at Christmas. Christmas is coming soon. Mr. and Mrs. Smith have 29. √ been already bought gifts for their Children. They will 30. √ going give them their parcels. On 31. √ these Christmas morning. Tommy and Laura have 32. √ lots presents for their parents, too. Their eldest brother, Jimmy, is 33. √ must working overseas. They have already posted him 34. √ since a Christmas card. Jimmy will not 35. √ be stay at home this Christmas. The others have 36. √ all bought presents for him. They have sent the Presents some weeks ago, so that he 37. √ itself would have them by Christmas.
  V. Choose the best answer.
  38. That's young man isn't [experienced enough/ enough experienced] to do the job.
  39. The windows are dirty. Yes, I know. I [will clean/ am going to clean] them later.
  40. We [ought/ must] go now or we will miss the last train
  41. Who helped you with your homework? - No one. I did it [myself/ mineself]
  42. Mr. Thanh [wasn't used / didn't use] to smoke when he was young.
  43. My brother told me he [wants/ wanted] me to turn down the TV.
  44. The little boy rides the bicycle very [ fast/ fastly]
  45. Hoa dislikes [ cooking/ to cook] the meals for many people.
  46. They haven't seen each other [for/ since] Christmas.
  47 The water [boils/ is boiling] Can you turn it off?
  VI. Rewrite sentences using the suggested words
  48 We started living here in 1995.  We have......... lived here since 1995
  49. It's unnecessary for us to drive so fast.  We don't........ have to drive so fast.
  50. Trung is the most intelligent student in my class.  …… in my class is more intelligent than Trung.
  51. The coffee was too weak to keep us awake.  The coffee wasn't ... strong enough to keep us awake.
  52. Huong last wrote to her parents two months ago. Huong hasn't  … written to her parents for 2 months.
  53. She is bad at Math.  She wishes................... ………….. she were good at Math.
  54. I am very tired. I can't walk  I am too............ ………….. tired to walk
  55. The room is bright. We can learn here  The room is bright enough...  ………….. for us to learn in.
  56. We should study harder at school  We had..........  ………….. better study harder at school.
  57. It's such a heavy box that I can't lift it.  The box is too ...... ………….. heavy for me to lift.
  58. I've never seen that play before.  It's the first.... ………….. time I’ve seen that play.
  TEST 15 KIEM TRA HOC KI 1 - so 3 - English 8.

  Theory.

  - one fourth/ two fourths
  - be in English bằng tiếng anh
  - The language of ngôn ngữ của
  - put sth in sth / sth out of sth
  - for the recent years = the last few years
  - be taught in English được dậy bằng tiếng anh
  - communicate with sb.
  - be communicative dễ bắt chuyện với, vui long trò chuyện.
  - scientific có kỹ thuật, khoa học
  - assist sb in sth = help sb with
  - find sb/ sth tìm thấy (work)
  - find time to read tìm thấy thời gian để đọc
  - find out khám phá ra, phát minh ra, tìm ra

  I. Put a suitable word in the bracket.
  More and more people study English [1] (than)........any other languages. In many countries, the textbooks in universities [2] (are).....in English. Many universities classes are taught in English even [3] (though)......... the native language is [4] (not)...........English.
  English is the [5] (language)......... of international communication. It is the language [6] (of)....international business, research [7] (and) ....science. More than three fourths of the world's mail is written [8] (in).......English. More than three fifths of the world's radio stations are [9] (in)........English. More than half of the scientific and research journals (báo và tạp chí) are in English, too. Most [10] (other)............languages have borrowed many English words.
  II. Fill in each gap with the correct form of the word at the end
  11. May I have your (signature).........on this form. [sign]
  12. The village looks quiet and (peaceful)........[peace]
  13. Thank you very much for your (assistance)…., Mrs. Mai [assist] (assistance = help / assistant = helper)
  14. The stranger was very (helpful)......... He showed me the way. [help]
  15. Mrs. Ngoc's daughter wants to become an (actress).............[act]
  III. Put the sentences in the right order to make a dialogue ( 19-18-21-17-16-20)
  16. Thank God ! I was worried
  17. Well, you are lucky. Your classmate found it.
  18. Where did you lose it?
  19. Excuse me, I lost my schoolbag this morning.
  20. Here it is. He gave it to me an hour ago.
  21. In the classroom, 8A. I left it in the desk.

  IV. Read the dialogue then do the exercise.
  On the farm of today, Machines provide all the power. Modern farmers now have mechanized " hired land" and keep horses only for pleasure. Besides developing new machinery, scientists and engineers have helped the farmers in many ways. For example, they have developed stronger fertilizers, more effective insecticides and hybrid seeds which produce larger, tastier fruits and vegetables. Some farmers even have computers which help them use their resources more efficiently. As a result, the farms of today are able to produce much more food with the same amount of labor. This means fewer but larger farms and fewer but more prosperous /prɔspərəs thành công /farmers.
  22. What do modern farmers keep horses for [meat/ please/ entertainment/ sale]
  23. Who has developed new machinery? [Only scientists/ Only engineers/ Scientists and farmers/ Scientists and engineers]
  24. The farmers use computers to [ play games/ make their land more efficient / type documents/ send e-mail]
  25. The farms today are [fewer but larger/ fewer and smaller/ more but smaller/ more and larger]
  26. The farmers today are [richer/ poorer/more/ less powerful]
  V. Put the jumbled words in the right order to make meaningful sentences
  27 kinds/ facilities/ there/ neighborhood/ in/ what/ of/ are/ your?
  What kinds of facilities are there in your neighborhood?
  28. engineer/ years/ worked/ for/ uncle/ as/ thirty/ my/ has/ an/ over.
  My uncle has worked as an engineer for over 30 years.
  29 show/ nearest/ the way/ post-office/ could/ to/ me/ the/ you?
  Could you show me the nearest way to the post office?
  30. dictionary/ how/ new words/ should/ find out/ pronounce/ use/ to/ the/ you/ this/ to/ correctly.
  You should use this dictionary to find out how to pronounce new words correctly.
  31. dangerous/ children's/ have/ objects/ reach/ put/ of/ we/ all/ out/ to.
  We have to put all dangerous objects out of children’s reach.
  32. feel/ to go sailing/ friends/ father/ enough/ his / My/ with/ well/ doesn’t.
  My father doesn’t feel well enough to go sailing with his friends.
  33. because/ was broken down/ the airport/ missed the flight/ car/ Mr. Binh/ the way to / his/ on
  Mr. Binh missed the flight because his car was broken down on the way to the airport.
  34 left / have not/ uncle/ Thai Nguyen in 2006/ since/ I/ for/ my/ met/ he.
  I haven’t met my uncle since he left for Thai Nguyen.
  35. noisier/ but more interesting/ in the countryside/ than/ Living/ is / living/ in the city.
  Living in the city is noisier but more interesting than living in the countryside.
  36. enjoy/ here/ staying / Do/ you/ or/ move/ you/ going to/ are ?
  Do you enjoy staying here or are you going to move?
  VI. Correct the mistake in each sentence
  37. Many of the world's seas, rivers and lakes become (are becoming) more and more polluted.
  38. Viet couldn't answer all the questions because he didn't have time enough (time enough).
  39. Are you going fish (to fish / fishing) on Thursday or Friday?
  40. You ought to improve your English before you leave to (for) the USA
  41. Mr. Ba's house is bigger and comfortabler (more comfortable) than Mr. Nam's
  42. One of the student (students) in class 8 A made a terrible mistake at school this morning.
  43. She wants (wanted) to take a bus to London yesterday.
  44. They are going to send her letter in (on) surface.
  45. We'd rather you go (went) to school on time.
  VII. Use the suggested words to write sentences.
  46. Bob Milton/ be/ most successful/ pop singer/ last ten years.
  Bob Milton has been the most successful pop singer for last ten years.
  47. His first record/ be/ second/ US/ Top Ten/ 1993.
  His first record was the second US Top Ten in 1993.
  48. Since then/ he/ have/ nine/ US Top Ten song/ and, make/ many/ video.
  Since then he has had nine US Top Ten songs and has made many videos.
  49. Since 1995/ they/ become/ very famous/ Britain.
  Since 1995 they have become very famous in Britain.
  50. People/many countries/ world/ also/ like/ records.
  People in many countries in / all over/ around the world also like his records.

  TEST 16 - English 8.
  KIEM TRA HOC KI 1 NANG CAO - so 1

  Theory.

  * conjunction words: …………., and/ but………..
  * First, …………. Then, ……………………
  - mall phố buôn bán, búa tạ
  - be proud of tự hào, kiêu kăng
  - prideful of tự hào, kiêu kăng
  - be matched hợp nhau
  - match (v) hợp với (these shoes match you)
  - be outside sth bên ngoài
  - be outside of sth ngoài ra


  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest
  1. a. worked b. played c. studied d. lived
  2. a. safe b. nature c. mall d. face
  3. a. proud b. resource c. scout d. sound
  4. a. cheap b. match c. chore d. machine.
  5. a. fund b. upset c. tutor d. rug
  II. Fill in each gap with the correct form of the verbs in brackets.
  Paul Carrack [6. be].....is.....a musician and singer. He [7. be]...has been.....in the business for over 20 years. He [8. start].....started .... playing professionally while he [9. be]....was.......at school. He [10. travel]...has traveled .....all over the world. He [11. have]....had.....his first record in 1874. So far he [12. make].....has made.....a lot of records. Young people in America and Britain [13. know]....know...his name and they never [14. forget]....forget....his number one song " The Living Years". He [15. write]....wrote....this song some years ago.
  III. Rewrite sentences using the suggested words
  16. My brother is too young to drive a car. (old enough)  My brother isn’t old enough to drive a car.
  17. We last went to Hanoi three years ago. (It has…)  It has been three years since we went to Hanoi
  18. Trung took a train to Sa Pa last Sunday. (by train)  Trung went to Sa Pa by train last Sunday.
  19. I'm hoping that the weather will improve next week. (I'm hoping that ....... better …)
   I’m hoping that the weather will be better next week.
  20. You won't have to go to the meeting tomorrow. ( not necessary)
   You aren’t necessary to go to the meeting tomorrow.
   It’s not necessary for you to go to the meeting tomorrow.
  IV. Read the passage. Then do the true or false exercises.
  It is a custom in Britain and in most European countries to celebrate a person's birthday. Members of the family and close friends are supposed to be present at the party. If they can't come they may send a gif by post. At the birthday party, the person who gives birthday party opens all gifts in front of all the people present and thanks them for the gifts.
  The mother usually makes a birthday cake, or if she can't, she may order one from a cake-shop. A number of candles are placed on the top of the cake and will be lit when the party starts. the numbers of candles is also the age of that person. After the light out they all sing a song " Happy birthday to you..." Then they play some games or sing or dance together.
  21. Only in Britain people celebrate a person's birthday.------F-----
  22. Only dear friends and members of the family are present.-----T-------
  23. Some persons can send gifts if they can't come to the party. ----T-----
  24. They open all the gifts in front of their friends at the birthday party. ----T----
  25. Father always makes the cake for the party. ------F------
  26. You can buy a birthday cake at the shop. ----T------
  27. The cake is placed on the top of the candles. -------F------
  28. The candles will be lit at the beginning of the party. ----T----
  29. The numbers of the candles is also the age of that person. -----T-----
  30. They don't sing any songs at the party. ----F-----
  VI. Fill a suitable word in each blank.
  Long and long time ago, there was a terrible war between the [31].....animal.......and the bird. The bat did [32]...not......join in on either side. She wanted to see who [33]....could......gain the war. At first, the bird began to win, [34]...and.......the bat joined the bird and flew about with them, calling herself a bird. But after [35]...that......, the animal looked like winning, the bat went over to them. She showed them [3]...her..... teeth, paws and assured (quả quyết) them she was [37].....an....animal and like other animals. In the end, the bird won, so the bat went over to them again, [38]....but......they chased her away. She couldn't go back to the animal [39]...either......, so ever since then the bat has lived in cellars and tree trunks only at dusk and steering clear of ( tránh xa) [40]....the......animal and bird.
  VII. Correct the mistake in each sentence.
  My name is Anderson and I have been here for a little/ a few days. I am from outside of/ bỏ town. I have several friends in this city and I came/ come to visit them very often . Actually, I used to living/ live in this city many years ago. I was born here and my wife is/ was born in a little town nearby. We both went to school and had much/ many friends here. We have been in New York since/ for more than fifteen years. We live in the suburbs/ suburb and I work in the city. I must to get/ get up early every day to go to job/ work. I work from 8 o'clock in the morning until after six hour/ o’clock in the evening.
  41. ---- 42. ------ 43. ---- 44. ----- 45. ---- 46. ------ 47. ------ 48. ------49. ------- 50. --------
  TEST 17 - English 8.
  KIEM TRA HOC KI 1 NANG CAO - so 2
  Theory.

  * something left
  * It’s time/ It has been time since S + Vp1……
  - advertise (v)
  - advertising (n) nghề quảng cáo
  - advertisement (n) quảng cáo
  - price/ priceless
  - book a table in advance
  - decide to give up sth

  I. Fill each gap with a word from the box.
  something made later on it sausage sandwiches phoned left on
  One morning last Summer Jane [1]....made........some sandwiches for her husband's lunch. They were sausage sandwiches. There was one small sausage [2]...left......over, so Jane gave [3]....it......to Curly, her little dog. Curly ate it up. Half an hour [4]....later......, the dog got ill. He kept [5].....on.......shaking his head, and rubbing it [6].....on..... his foot. Jane thought " He's ill. He must have eaten [7]..something.......that didn't agree with him. Maybe that [8]...sausage.......was bad." Then she remembered her husband's [9]....sandwiches...... She ran to the telephone and [10]...phoned.......Jim at his office in town.
  II. Choose the best answer.
  11. As he is so [satisfy/ satisfying/ unsatisfactory/ satisfied] with his present job that he has decided to give it up.
  12. The police are interested in the sudden [appear/ appearance/ appeared/ disappearance] of the valuable painting.
  13. She is one of the great [perform/ performing/ performer/ performers] to appear in this theater.
  14. [Advertising/ Advertisements/ Advertisement/ Advertiser] is such a competitive profession
  15. I wrote [end/ ending/an end/ endless] letters of application, but got no reply.
  III. Use the suggested words to write a complete letter
  16. It/ be/ a month/ since/ write/ you.  It is/ has been a month since I wrote to you.
  17. And we/ not meet/ or see/ each other/ three months.
   And we haven’t met or seen each other for 3 months.
  18. Now/ here/ I/ be/ very happy/ make / suggestion
   Now, here I am very happy to make a suggestion.
  19. You / come/ stay/ here/ me/ next week?  Would you come and stay here with me next week?
  20. I / have/ lot/ news/ give you/ and many questions/ ask.
   I have lots of news to give you and many questions to ask.
  IV. Find and write the odd word in each line. If it is true, put √
  I have several good friends, but I suppose that my best friend she is Hoa [ she]. We have been best friends with each other since we were young [√] . because of she used to live next door to me [21.. of.....] . We have always been in the same class at school, although she has always been much cleverer than me. I don't mind though, because she often helps me with my homework [22…..though…...] ! Anyway, I've always been better at sports than to her. [23.. to...]. I always beat her at tennis and she no doesn't like that [24...no....]. . In fact, she hates losing at anything and gets herself very annoyed if she does.[25.....at......] That's the only thing that I don't like about her [26....that......] . Otherwise, she has a great sense of humor and she is always making me to laugh [27....to....] . We get on very well together [28.... √......] . Although occasionally, we've had arguments- usually are about silly little things [29....are.....] . Hoa and with her family moved to another district last year but I still see her a lot [30...with......]
  V. Complete the dialogue with correct questions.

  A: Vietnamese Airline Service. Can I help you?
  B: Yes. Thank you. I'd like to go to HCM city as soon as possible. When will [31]...there be a flight....tomorrow?
  A: There will be a flight tomorrow at 7 a.m.
  B: Are [32].......there any seats free/ left (the tickets sold up).......?
  A: Yes. Sir. The flight is not fully booked yet.
  B: What is [33]...............the price of a first-ticket........................?
  A: A first- class single ticket is 1,200,000 dong.
  B: Can [34]........I book/ buy two first-tickets for the flight VN 747.........?
  A: Certainly Sir. Two first-class tickets for flight VN 747.
  B: When [35]........can I have them.........?
  A: If you come to my office at 5 pm today, I'll have them ready for you.
  B: Thank you.
  VI. Rewrite these sentence. use 'so that'
  36. We are trying to learning English to pass the exam easily.
   We are trying to learning English so that we can pass the exam easily.
  37. He saved a lot of money. he wanted to buy a new house.
   He saved a lot of money so that he could buy a new house
  38. Farmers keep grass in the pasture. they have enough food for their cattle.
   Farmers keep grass in the pasture so that they can/ will have enough food for their cattle
  39. The pupils read many books. they had to report them in their class.
   The pupils read many books so that they could report them in their class
  40. I'm going to the market to buy some fish for dinner tonight.
   I'm going to the market so that I can buy some fish for dinner tonight
  VII. Choose the best answer.
  41. She hasn't written to me [already/ yet/ never/ any longer]
  42. Would you be [ kind enough/ too kind/ as kind/ so kind] to hold the door open?
  43. Take the number 7 bus from here and get [up/ down/ outside/ off] at Forest Road.
  44. They have never come [off/ along/ at/ across] such a beautiful village before.
  45. Surely David's not going to drive , [does/ isn't/ is/ will] he?
  VIII. Rewrite sentences using the suggested words

  46. How long is it since he bought the computer [when...?]
  47 I've never talked to the head master before
   It's the first time I have talked to the head master.
  48. "Don't make such a mess in your room," said Mrs. Quyen to her son.
   Mrs. Quyen told her son not to make such a mess in his room.
  49. The last time we went to London was two years ago.
   We haven't gone to London for two years.
  50. Viet does not play badminton as well as he used to
   Viet used to play badminton better than he does now.
  TEST 18 - English 8.
  KIEM TRA HOC KI 1 NANG CAO - so 3

  Theory.

  - run
  - run sth
  - runny nose/ running water/ run-off
  - ………….more than………………..
  - over a hundred
  - recommend (v) giới thiệu, khuyên bảo, tiến cử
  - recommendable có thể tiến cử
  - vary (v) thay đổi, biến đổi/ various /a variety of
  - it’s best to do sth
  - poison/ poisonous

  I . Choose the best answer. [1 pt]
  A new restaurant with a difference has opened in the High Street, next door to the Royal Theater in Bristol. It is called " Starters" and is [1. got/ held/ run/ taken] by Carol and Philip Wells who opened a [2. similar/ same/ several/ like] restaurant in London last year.
  Instead of a traditional three-course [3. tea/ meal / food/ plate], Customers can choose whatever [4. you/ he/ they/ we] want from the list of [5. only/ up/ more/ over] a hundred starters or first courses. The list also includes recipes from all over the world and customers are recommended to [6. read/ choose/ look/ want]at least 3 starters to [7. make/ be/ want/ need] a satisfying meal.
  Prices vary depending on what you have, [8. so/ then/ unless/ if ] it is possible to eat quite cheaply if you [9. do/ can/ don't/ will] want to spend a lot of money. The new restaurant is becoming very popular and it's [10. well/ best/ great/ fine] to book a table to avoid waiting.
  II. Find and correct ten mistakes in the passage [1 pt]
  Last year, we had a nice holiday. My friend and me/ I went to the seaside for a month. I have/ had been to the seaside several times before, but this is/ was the first time for my friend. Naturally, it was a great event for him. Final/ finally, the day came. It was a fine morning. We got up very earlily/ early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey on/ by car. We reached the seaside at noon. We spent much/ many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in/ on the sand. We are said spend/ to spend at least a little/ a few weeks at the seaside.
  11-------12---------13--------14--------15--------16---------17---------18---------19-------20---------
  III. Put the correct form of the verbs in brackets [2 pts]
  - They [21. try]..have been trying ...to mend the broken window for half an hour, but they [22. not succeed]……….haven’t succeeded …………yet.
  - I don't think I [23. go]...will go.....out tonight. I [24. be]....am.......too tired.
  - John [25. wash].....is washing....his hands. He [26. just repair] ...has just repaired .....the TV set.
  - Tell him [27. bring]……to bring...his bike inside. If he [28. leave]..leaves....it there, someone [29. steal]....will steal………….it.
  - Where you [30. spend].......did you spend..........your summer holiday last year?
  IV. Fill in each gap with a suitable word. [ 2 pts]
  Now you are in grade 8 and you already [31]....know.......some English. You have learnt English [32]...for.....three years. If you go to Britain people there will understand [33]......what........you say and you will understand them [34]....if.....they speak about things you know. All the people who live in Britain can [35]...speak....English, but not all the people [36]....are......English in that country.
  Great Britain is not a large country. It is much [37]....smaller.....than France. It has four [38]...parts..: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. England is the [39]..biggest/ largest....part of the country and has always been the strongest, English is the national [40]...language...in all parts of Britain.
  V. Fill in the gap with the correct form of the given words. [2 pts]
  There is considerable public concern in Sharon, following the discovery on Tuesday evening of a metal [41. contain] container filled with [42. poison] poisonous liquid. the object was found by a local [43. reside]. resident walking with his dog in a field behind a newly-built chemical factory. As yet (so far) , the factory has been [44. ability] unable to provide any [45. explain] explanations as to how the object came to be in the field. A spokesperson stated that a full [46. investigate] investigation was taking place and that [47. secure] security procedures were being reviewed. People living in the [48. neighbor] neighborhood are angry, as a year ago, they had withdrawn their objections to the [49. decide] decision to build the factory here before the company stated that no [50. danger] dangerous chemical would be produced on this site.
  VI. Put these verbs into the correct form.
  51. You'll avoid (wait) waiting by (book) booking a table in advance.
  52. It was not very kind of you (leave) to leave here without (say) saying goodbye.
  53. I never (watch) have never watched a more interesting football match than that before.
  54. I never (eat) eat meals with knives and forks in Viet Nam.
  55. He couldn't remember (drive) driving a long the road before the accident ( happen) happened.
  56. I'd rather you (go) went to work on foot to save energy.
  57. I (sing) would sing this song if I knew the words.
  58. I (wake) woke up last night when I (hear) heard a strange noise.
  59. These are toys (make) made in Japan.
  60. How many historical places you (be) have you been to?
   
 18. thanhmai9557

  thanhmai9557 Điều hành viên chính

  Tham gia:
  7/4/15
  Bài viết:
  835
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  xxxxx
  CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU
  Nào, chúng ta bắt đầu tham khảo 29 cấu trúc viết lại câu hữu dụng nhất, chi tiết như sau:

  1. S + Be + Adj + N
  Viết lại thành: S + V+ Adv

  2. S + V + Adv
  Viết lại thành: S + V + With + N

  3. S + Remember + To do Sth
  Viết lại thành: S + Don't Forget + To do Sth

  4. S + Be+ Adj
  Viết lại thành: What + A + Adj + N

  5. S + V + Adv
  Viết lại thành: How + Adj + S + Be

  6. S + V + Adv
  Viết lại thành: How + Adv + S + V

  7. S + Be + Ing - Adj
  Viết lại thành: S + Be + Ed - Adj

  8. S + V
  Viết lại thành: S + Be + Ed - Adj

  9. S + V + Khoảng thời gian
  Viết lại thành; It + Take + (sb) + Khoảng thời gian + To + V

  10. S + Be + Too + Adj + To + V
  Viết lại thành: S + Be + So + Adj + That + S + Can't + V

  11. S + V + Too + Adv + To + V
  Viết lại thành: S + V + So + Adv + That + S + Can't + V

  12. S + Be + So + Adj + That + S + V
  Viết lại thành: S + Be + Not + Adj + Enough + To + V

  13. S + Be + Too + Adj + To + V
  Viết lại thành: S + Be + Not + Adj + Enough + To + V

  14. S + V + So + Adv + That + S + V
  Viết lại thành: S + Do/Does/Did + Not + V + Adv + Enought + To + V

  15. Because + Clause
  Viết lại thành: Because of + Noun/gerund

  16. Although + Clause
  Viết lại thành: In spite of + Noun/gerund

  17. Although + Clause
  Viết lại thành: Despite + Nound/gerund

  18. S + V + N
  Viết lai thành: S + Be + Adj

  19. S + Be + Adj
  Viết lại thành: S + V + O

  20. S + Be accustomed to + Ving
  Viết lại thành: S + Be used to + Ving/N

  21. S + Often + V
  Viết lại thành: S + Be used to + Ving/N

  22. This is the first time + S + Have + PII
  Viết lại thành: S + Be + Not used to + Ving/N

  23. S + Would prefer
  Viết lại thành: S + Would rather S + Past Subjunctive (lời khẩn cầu)

  24. S + Like...Better Than...
  Viết lại thành: S + Would....Than...

  25. S + Prefer
  Viết lại thành: S + Would rather + V

  26. S + V + O
  Viết lại thành: S + Find + It (unreal objective) + Adj + To + V

  27. It's one's duty to do sth
  Viết lại thành: S + Be + Supposed to do sth

  28. S + Be + PII + To + V
  Viết lại thành: S + Be + Supposed to do sth

  29. Imperative Verb (mệnh lệnh)
  Viết lại thành: S + Should (not) + Be + PII
   
 19. AAA_555

  AAA_555 Thành viên kiểm duyệt

  Tham gia:
  8/10/15
  Bài viết:
  58
  Được thích:
  0
  Nghề nghiệp:
  Thợ săn Lotto_ĐB
  Ô VÀO NHẦM PHÒNG HỌC RIÊNG NHỈ
  SORRY CHÚC TU LUYỆN THÀNH CHÍNH QUẢ
   

Ủng hộ diễn đàn